Ajuts ONG’s anteriors a 2009

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional (anualitat 2008)

Convocatòria (anualitat 2008) (PDF) Bases definitives dels ajuts a les ONG (anualitat 2008) (PDF) Modelatge administratiu per a la formulació de la demanda (DOC) Domiciliació bancària i alta de tercers (DOC) Determinació del pressupost de l'actuació i el seu finançament (DOC)

 

Justificació de les actuacions (període 2007-2008)

Informe de realització del projecte (DOC)

Certificat econòmic de realització del projecte (DOC)

Ajuts en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament (període 2007-2008)

Convocatòria (període 2007-2008) (PDF) Bases dels ajuts a les ONG (perídoe 2007-2008) (PDF) Sol·licitud d'atorgament de subvenció (període 2007-2008) (DOC) Determinació del pressupost de l'actuació i el seu finançament (DOC) Edicte de concessió dels ajuts (PDF)

 

Justificació de les actuacions (període 2007-2008)

 

Si es presenta justificació única de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatge:

Informe tècnic únic per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

Certificació econòmica única de l'informe per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

 

Si es presenta justificació parcial de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatges:

En la primera:

Informe de seguiment per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

Certificació econòmica de seguiment de l'informe per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

En la darrera:

Informe final per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

Certificació econòmica de l'informe final per a projectes de cooperació (2007-2008) (DOC)

Ajuts per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i a la solidaritat internacional. Anualitat 2007 (curs 2006/2007)

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts (BOP, núm. 130 - 23 de setembre de 2006) (PDF) Bases dels ajuts per a les ONG (període 2006-2007) (PDF) Modelatge administratiu per a la formulació de la demanda (DOC)

 

Justificació de les actuacions (període 2006-2007)

Informe de realització del projecte (DOC)

Certificat econòmic de realització del projecte (DOC)

Ajuts en l’àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament (període 2005-2006)

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts (BOP, núm. 102 - 28 de juliol de 2005) (PDF) Bases dels ajuts per a les ONG (període 2005-2006) (PDF) Modelatge administratiu per a la formulació de la demanda (PDF) Modelatge administratiu per a la formulació de la demanda (DOC)

 

Justificació de les actuacions (període 2005-2006)

 

Si es presenta justificació única de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatge:

Informe tècnic únic per a projectes per al desenvolupament (2005-2006) (DOC)

Certificació única de l'informe de seguiment per a projectes de cooperació (2005-2006) (DOC)

 

Si es presenta justificació parcial de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatges:

En la primera:

Informe de seguiment per a projectes per al desenvolupament (2005-2006) (DOC)

Certificat econòmic de seguiment de l'informe per a projectes de cooperació (2005-2006) (DOC)

En la darrera:

Informe final per a projectes per al desenvolupament (2005-2006) (DOC)

Certificat econòmic de l'informe final per a projectes de cooperació (2005-2006) (DOC)

Ajuts en l’àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament (període 2004 i anteriors)

 

Justificació de les actuacions (període 2004 i anteriors)

Si es presenta justificació única de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatge:

Informe tècnic únic per a projectes per al desenvolupament (2004 i anteriors) (DOC)

Certificació única de l'informe de seguiment per a projectes de cooperació (2004 i anteriors) (DOC)

 

Si es presenta justificació parcial de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatges:

En la primera:

Informe de seguiment per a projectes per al desenvolupament (2004 i anteriors) (DOC)

Certificat econòmic de seguiment de l'informe per a projectes de cooperació (2004 i anteriors) (DOC)

En la darrera:

Informe final per a projectes per al desenvolupament (2004 i anteriors) (DOC)

Certificat econòmic de l'informe final per a projectes de cooperació (2004 i anteriors) (DOC)

Modificació de les bases específiques reguladores de les línies d’ajuts per a projectes a realitzar per organitzacions no gobernamentals

Modificació de les Bases dels ajuts a les ONG (PDF)