Tributs locals

Facilitats de pagament

L’adaptació de l’Administració pública a les noves tecnologies és una necessitat bàsica per modernitzar i facilitar les gestions dels ciutadans. El desplegament del pla e-Administració i la posada en funcionament de l’oficina virtual de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRTL) ha suposat un important increment de les gestions administratives dels ciutadans i les administracions locals amb la Diputació de Lleida, a més d’un important estalvi econòmic i la consegüent simplificació administrativa.

L’any 2013 es van realitzar al voltant de 16.000 tràmits en línia. L’any 2019 s’han superat els 89.000 accessos a través de la pàgina web de l’OAGRTL, la qual cosa significa que l’aposta cap a l’e-administració és clara i decidida; el ciutadà cada cop demanda més aquest tipus d’interacció amb l’administració i tant les noves tecnologies com la legislació vigent ens porten a l’aplicació de la tecnologia en les relacions ciutadà – administració.

La informatització dels diferents serveis administratius, així com la gestió dels sistemes informàtics i de comunicacions de la institució, han suposat una inversió d’uns 50.000 euros a lo llarg de 2019, però els resultats de la interacció en xarxa s’han traduït en un important estalvi (reducció de càrregues administratives) que superen el milió cent-mil  euros durant l’exercici 2019 segons el mètode de càlcul de l’estalvi publicat pel consorci AOC.

Paral·lelament, la Diputació de Lleida ha adoptat diverses mesures encaminades a la gestió del “dia a dia” d’ajuntaments i famílies. L’OAGRTL ha avançat fins a mitjans 2019 un volum de més de 41 MEUR en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d’IAE, Urbana i Rústica.

En aquest sentit, des de Diputació de Lleida (OAGRTL) s’atenen les peticions de bestretes extraordinàries que demanen els  municipis per atendre necessitats puntuals de tresoreria. L’any 2018 van sumar un total de 6.134.211,54€

Pel que fa als ciutadans, també s’han incrementat el nombre de fraccionaments i pròrrogues. Si al 2009 la Diputació de Lleida va atendre 138 sol·licituds de pròrroga, en aquests moments se situen al voltant de les 2.100 peticions durant l’exercici 2018.

Per a més informació sobre els activitats de l’OAGRTL, la seva memòria, pressupost i els treballs fets en matèria d’administració electrònica, us podeu dirigir a:

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL)