Serveis de l’àrea de Planificació i Cooperació Municipal i Comarcal

La seva finalitat és establir les condicions més adequades per dur a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències referides a l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Els serveis que ofereix aquesta àrea són els següents:

1. SERVEI D’ASSESSORAMENT MUNICIPAL

La funció del Servei d’Assessorament Municipal de la Diputació de Lleida consisteix en prestar un servei d’assistència jurídica, comptable, econòmica i tècnica als consells comarcals de la demarcació, que són els encarregats de prestar aquesta assistència als municipis del territori. En cas que els municipis no puguin prestar el servei, aquest serà prestat directament per la Diputació de Lleida, especialment als municipis de menys capacitat econòmica i de gestió, els quals tindran preferència en l’atenció de les peticions formulades.

A banda, els Servei d’Assessorament Municipal s’encarregarà de facilitar als serveis d’assistència dels consells comarcals i de la resta de municipis, la informació i modelatge administratiu en relació a aquells àmbits de major complexitat tècnica.

2. GESTIÓ DE PLANS ECONÒMICS I LÍNIES DE SUBVENCIÓ

Els plans econòmics i les diferents subvencions que ofereix la Diputació de Lleida són fonts de finançament que tenen com a objectiu donar suport als ens locals perquè puguin fixar els seus objectius i efectes que pretenen aconseguir, dins del termini necessari per a la seva consecució i amb els costos previstos per la seva execució. L’àrea disposa de diferents línies de finançament.

Plans de Cooperació municipal i comarcal
Plans de Cooperació municipal i comarcal