Ple i òrgans de govern

Les diputacions provincials són òrgans de caràcter supramunicipal d’elecció indirecta. La seva composició està regulada per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. En funció del nombre d’habitants, pertoca a cada província un nombre concret de representants. Reben el nom de diputats provincials i s’escullen entre alcaldes i regidors. En el cas de la província de Lleida, el màxim són 25 mentre el nombre de residents no superi els 500.000.

Alhora, aquests diputats estan adscrits a un partit judicial, és a dir, són representants de les divisions del territori d’acord amb l’organització pròpia de l’administració de justícia. En el cas de la província de Lleida, el nombre de partits judicials és de 7.

 

El President

El màxim representant de la Diputació és el seu president i és escollit entre els diputats i les diputades que formen el Ple. Des del 1979, han presidit la Diputació de Lleida Jaume Culleré (1979 UCD), Ramon Vilalta (1983 PSC); Ramon Companys (1987 CiU); Josep Grau (1990 CiU), Josep Pont (1999 CiU); Isidre Gavín (2003 CiU); Jaume Gilabert (2007 ERC);  Joan Reñé (2011 CiU),  Rosa Maria Perelló (2018 CiU) i Joan Talarn (2019 ERC).

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Diputació de Lleida són:

  • El Ple: és l’òrgan col·legiat de govern i aprova les actuacions de la institució. Se celebra de manera ordinària un cop al mes i se’n pot convocar d’extraordinaris. Els plens són públics.
  • La Junta de Govern: està constituïda pel president de la Diputació i per un terç del nombre de diputats. Està facultada per prendre acords.
  • La Junta de Portaveus: la integren el president de la corporació i també tots els portaveus.
  • Les comissions informatives: s’hi sotmeten a informació tots els acords que són ratificats o aprovats posteriorment pel Ple. Cada comissió té un diputat responsable.
El Ple
Les Juntes
Les Juntes
Les Comissions
Les Comissions