El Ple

El Ple de la Diputació de Lleida està integrat pels diputats elegits d’acord amb el sistema establert a la Llei orgànica 5/85, de règim electoral general, entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments a partir de les eleccions municipals.

El Ple de la Diputació és l’òrgan col·legiat de govern i exerceix funcions d’aprovació de les actuacions institucionals de la corporació provincial. L’integren 25 diputats, en representació de tot el territori, un dels quals és el president. A l’apartat “Els diputats” podeu consultar el nom dels actuals diputats per partits polítics o per partits judicials.

El Ple celebra sessions ordinàries amb una periodicitat mensual i sessions extraordinàries en els casos en què la importància i/o la urgència de l’assumpte a tractar així ho requereix. Totes les sessions tenen caràcter públic i tenen lloc a la Sala de Plens de la seu de la Diputació. A l’apartat “Plens” podeu consultar les convocatòries i les ordres del dia dels plens d’aquest any.

Plens Diputació de Lleida
Els vicepresidents
Els diputats
Els grups polítics