Els vicepresidents

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Els vicepresidents són nomenats i cessats lliurement pel president de la Diputació d’entre els membres de la Junta de Govern, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.

Correspon als vicepresidents substituir en la totalitat de les seves funcions i, per ordre de nomenament, el president, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, i també desenvolupar les funcions del president en els supòsits de vacant a la Presidència fins a la presa de possessió del nou president. També poden exercir altres funcions per delegació del president.

Il·lm. Sr. Agustí Jiménez i Pérez (PSC)
Vicepresident primer

Il·ltre Sra. Sandra Castro i Bayona  (ERC)
Vicepresidenta segona

Il·lm. Sr. Juan Antonio Serrano i Iglesias (UA)

Vicepresident tercer

Il·lm. Sra. Rosa Pujol i Esteve (APL)
Vicepresidenta quarta