Els vicepresidents

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Els vicepresidents són nomenats i cessats lliurement pel president de la Diputació d’entre els membres de la Junta de Govern, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.

Correspon als vicepresidents substituir en la totalitat de les seves funcions i, per ordre de nomenament, el president, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, i també desenvolupar les funcions del president en els supòsits de vacant a la Presidència fins a la presa de possessió del nou president. També poden exercir altres funcions per delegació del president.

Els quatre vicepresidents de la Diputació són: Jordi Latorre Sotus (JxCAT), Estefania Rufach (ERC), Antoni Navinés (JxCAT) i Ferran Accensi (ERC).

Il·lm. Sr. Jordi Latorre Sotus (JxCAT)
Vicepresident primer

Vicepresident primer

Il·lm Sra. Estefania Rufach  (ERC)
Vicepresidenta segona

Vicepresident segon

Il·lm. Sr. Antoni Navinés (JxCAT)
Vicepresident tercer

Vicepresident tercer

Il·ltre.  Sr. Ferran Accensi (ERC)
Vicepresident quart

vice04