Les Escoles Especials Llar de Sant Josep

Escoles especials

Escoles especials

Escoles especials

Escoles_especials

Les Escoles Especials Llar de Sant Josep són un centre de titularitat pública de la Diputació de Lleida que atén alumnes d’entre 0 i 18 anys amb discapacitat psíquica.

Aquests infants i adolescents no poden seguir l’escolaritat en un centre ordinari per les seves limitacions cognitives o auditives i requereixen una atenció especial que potenciï al màxim les seves capacitats.

Objectius

Els objectius de les Escoles Especials Llar de Sant Josep són:

  1. Afavorir el desenvolupament harmònic dels alumnes en els àmbits personal, afectiu i social, facilitant l’adquisició de les destreses, habilitats, coneixements i valors més importants per al seu progrés.

 • Considerar l’educació com un element compensador que faciliti a l’alumne la utilització de tots els mitjans tècnics i expressius per desenvolupar al màxim les seves facultats físiques i psíquiques, així com les seves capacitats de decisió, expressió i moviment, intentant disminuir les diferències generades per la societat i/o la seva pròpia deficiència.

 

 • Els principis metodològics que marquen el procés d’educació integral seran:
  • Funcionalitat
  • Aprenentatge significatiu
  • Activitat
  • Individualització
  • Globalització
  • Motivació
  • Socialització

 • Fomentar la interacció entre el centre i la societat, la qual cosa permet el coneixement i la interacció mútua.

 

Serveis i activitats

L’acció educativa inclou:

 • Assessorament pedagògic
 • Logopèdia
 • Informàtica educativa
 • Estimulació primerenca
 • Estimulació global
 • PQPI (Programa de Qualificació Prelaboral Inicial):
 • Mòdul d’introducció: de 16 a 18 anys
 • Mòdul de seguiment: de 18 a 20 anys

El centre ofereix serveis de:

 • Psiquiatria:
 • Assessorament a pares, professors i alumnes
 • Control farmacològic
 • Pedagògic:
 • Valoració inicial
 • Seguiment d’alumnes
 • Orientació al professorat i als alumnes
 • Contacte amb els diferents professionals
 • Psicològic puntual:
 • Valoració psicològica per part de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicològic)
 • Orientació al professorat i als pares
 • Audioprotètic amb la col·laboració de CREDA
 • Menjador
 • Transport escolar

Les Escoles Especials Llar de Sant Josep disposen, a més, de serveis d’atenció a alumnes de centres ordinaris:

 • Estimulació primerenca
 • Logopèdia
 • Deficients auditius
 • Retard de la parla i del llenguatge
 • Musicoteràpia
 • Trastorns del desenvolupament

Al centre s’hi realitzen diverses activitats, com ara:

 • Activitats esportives
 • Competicions escolars
 • Natació
 • Equinoteràpia
 • Taller d’artesania
 • Taller d’informàtica
 • Taller de manualitats
 • Taller de costura
 • Taller de cuina
Normes reguladores del preu públic per la prestació dels Serveis de menjador i de transport escolar no obligatoris (PDF)

Contacte

Adreça:
Complex de la Caparrella, 97
25192 Lleida

http://eellarsantjosep.cat

 

Telèfon: 973 282 102
Fax: 973 266 439

Correus electrònics:
escoles_especials@diputaciolleida.cat
c5005466@centres.xtec.cat