Serveis de l’àrea de mediambient

 

1. PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA SOSTENIBILITAT FORESTAL I MEDIAMBIENTAL

Una línia de subvencions per fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals.

  • A qui s’adreça: Als municipis obligats a fer el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a incendis forestals del Pla especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT).
  • El beneficiaris podran optar a la subvenció si estan inclosos al llistat de municipis obligats a fer el Pla d’Actuació Municipal (PAM).
  • Modalitat de pagament anticipat. De caràcter biennal.

2. CONVOCATÒRIA – BASE PER A L’AJUDA A LES ADF EN DESPESES DERIVADES DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

  • Modalitat de pagament anticipat.
  • De caràcter anual.

3. L’ELABORACIÓ/LA REVISIÓ DEL DUPROCIM I DELS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLPIF)

  • Modalitat de pagament anticipat.
  • De caràcter anual.

4. PLA D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El pla d’ambientalització de la Diputació de Lleida es planteja com l’eina per dur a terme una gestió sostenible dels recursos ambientals dels quals es fa ús, així com de promoure actituds respectuoses amb el medi ambient entre els diferents àmbits. Per tant, l’objectiu principal és incorporar la dimensió ambiental en l’àmbit dels serveis i les activitats de la Diputació de Lleida.

5. COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Recursos educatius per a ajuntaments i entitats públiques.

6. SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Assistència tècnica als municipis en matèria mediambiental.

Subvencions vigents Mediambient
Subvencions vigents Mediambient