Comissions informatives permanents

Les comissions informatives permanents són els òrgans permanents d’anàlisi i consulta dels temes que s’han de sotmetre al Ple, així com les responsables de dur a terme el seguiment de la gestió dels òrgans de la corporació provincial.

Tots els diputats tenen dret a participar a les comissions informatives permanents en representació del seu grup polític. Correspon al Ple determinar el nombre de comissions informatives permanents i els components de cada una, aplicant un criteri de proporcionalitat.  El president de la Diputació de Lleida designa un diputat com a responsable de cada àrea, que encapçala i presideix cada una de les comissions informatives permanents.

Aquestes comissions informatives celebren sessions ordinàries amb una periodicitat, com a mínim, mensual.