Comissió informativa de noves tecnologies

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Servei de Noves Tecnologies

Contingut:

Gestió de l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant en l’àmbit intern de la Corporació com en l’assessorament i assistència a les entitats Locals.

Implantació de l’e-Administració als ajuntaments en els termes que preveu la legislació vigent per l’òptima prestació dels diferents serveis municipals.

Donar accés del món local als sistemes cartogràfics i d’informació geogràfica necessaris per l’òptim funcionament de les entitats locals.

Composició

President delegat
Il·lm. Sr. Agustí Jiménez i Pérez