Comissió informativa de recursos humans i planificació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Departament de Recursos Humans.

Contingut:

Responsable de la gestió el personal de la Diputació de Lleida que comprèn, entre altres, la confecció de la plantilla, la selecció de personal, la provisió de llocs d’acord amb la

Relació de Llocs de Treball, la formació continuada del personal i la prevenció de riscos laborals.

També Informa de les negociacions per l’elaboració dels pactes-conveni del personal de la corporació i els seus organismes autònoms i manté relacions amb els representants sindicals del personal de la Diputació de Lleida.

Assumirà de conformitat amb els pactes i convenis que regulen les relacions del personal de la Corporació, les tasques de les comissions següents:

  • Comissió de seguiment funcionarial
  • Comissió paritària laboral de la Diputació.

Composició

President delegat
Il·ltre. Sra. Sandra Castro i Bayona