Finances

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Té encomanada la gestió de les finances de la Diputació de Lleida i dels seus Organismes Autònoms, Patronats i Fundacions. Gestiona i coordina tot el procés pressupostari (elaboració i aprovació, gestió del pressupost d’ingressos i despeses, modificacions pressupostàries i liquidació).

 

Composició

 

President delegat
Il·ltre. Sr. Ferran Accensi i Torres

Vocals

Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Regina Cairol i Berengueres
Estefania Rufach i Fontova
Jordi Verdú i Paijà

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Ramon Cónsola i Palau
Rosa M. Perelló i Escoda
Rosa Pujol i Esteve

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Concepció Call i Camps