Comissió informativa de finances i gestió de tributs

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Departament d’Intervenció i Tresoreria

Contingut:

Gestiona les finances de la Diputació de Lleida i dels seus Organismes Autònoms, Patronats i Fundacions. Gestiona i coordina tot el procés pressupostari (elaboració i aprovació, gestió del pressupost d’ingressos i despeses, modificacions pressupostàries i liquidació).

Controla, també, la gestió de l’endeutament corporatiu, les relacions amb entitats financeres i la gestió de la tresoreria.

Gestiona els tributs de la Diputació de Lleida i dels seus Organismes Autònoms i Patronats.

Informa, també, sobre les activitats de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, en especial les delegacions de tributs locals en favor d’aquest ens.

Composició

President delegat
Il·lm. Sr. Marc Baró i Bernaduca