Serveis i departaments

Serveis i Departaments

Funcions per àrees o departaments

Serveis al món local

Planificació i Cooperació Municipal. Atenció i assessorament als municipis i als consells comarcals. Gestió dels plans d’obres i les convocatòries d’ajudes adreçades als municipis. Director :

Serveis Tècnics. Assessorament i suport en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres de les infraestructures de titularitat municipal, així com de les instal·lacions i els edificis de la Diputació. Conservació, condicionament i millora de la xarxa viària, i gestió del pla de viabilitat hivernal de les carreteres de la Diputació.  Medi Ambient. Suport a polítiques de sostenibilitat impulsades pels ens locals. Col·laboració amb diferents administracions i entitats públiques en la conservació d’espais públics. Assessor pel Desenvolupament d’Infraestructures: .

Noves Tecnologies. Estudi, anàlisi i proposta d’aplicacions informàtiques i mecanismes de seguretat; confecció i manteniment dels programes informàtics de la Diputació. Gestió del Pla Informàtic Municipal. Assessor en Projectes d’Innovació Tecnològica:

Arts Gràfiques. Publica el Butlletí Oficial de la Província, coordina i publica els documents impresos de la Diputació i els seus organismes autònoms i col·labora amb les entitats locals del territori en matèria de publicacions. Assessor en Matèria d’Arts Gràfiques:

Administració

Secretaria. Dóna fe pública, coordina la representació i defensa de la Diputació als tribunals, dirigeix els serveis jurídics. Redacta les actes del Ple i de la Junta de Govern, realitza els tràmits de preparació de convocatòries del Ple i de la Junta de Govern, s’encarrega del registre de decrets i del registre general.

Intervenció. Controla i gestiona l’acció pressupostària de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Fiscalitza els ajuts als plans d’obres i serveis als ajuntaments i les inversions en carreteres provincials, i fa estudis de costos i estadístiques.

Tresoreria. Controla i gestiona els cobraments i pagaments de la Diputació i els seus organismes autònoms. Fa l’arqueig diari i el cobrament dels anuncis al BOP.

Servei de Contractació. Tramita les contractacions administratives, controla les certificacions i les fiances.

Servei de Gestió del Patrimoni. Realitza i manté l’inventari.

Serveis Jurídics. S’encarrega de la representació i defensa de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms davant els diversos òrgans jurisdiccionals i l’assessorament jurídic a la Presidència i diferents serveis de la Diputació mitjançant l’emissió de dictàmens i informes.

Recursos Humans. Tramita les qüestions laborals relacionades amb les retribucions salarials del personal de la institució. També gestiona la formació i la prevenció de salut. Director de Recursos Humans:

Arxiu. Recull i tracta les transferències documentals, custodia la documentació essencial i elabora inventaris, guies i catàlegs per a la difusió del fons documental.

Gabinet de presidència

Coordinació General. Coordina i supervisa l’aplicació i el funcionament de les accions vinculades a l’execució del pressupost de la corporació, tant pel que fa al seu funcionament intern com extern, a través de la col·laboració amb altres institucions de govern. Coordinadora General: Cèlia Argilés Andrés

Àrea de Planificació Estratègica. Coordina la gestió dels diferents expedients que requereixen resolucions per part dels òrgans de govern de la corporació i les relacions externes de la Diputació amb altres institucions.

Cap de Gabinet. Assistència i assessorament a la Presidència en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucionals. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions del territori de Lleida. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per la Presidència. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de la Diputació de Lleida. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol i difusió de la Presidència. Assessorament en la definició i supervisió de l’agenda de la Presidència. Cap de Gabinet: Laia Pérez.

Àrea de Comunicació. S’encarrega de la comunicació corporativa i de les relacions de la Diputació amb els mitjans de comunicació. Assisteix els municipis en matèries de premsa i supervisa i elabora dossiers de premsa per a l’àrea de presidència. Directora de Comunicació:

Relacions Interdepartamentals. Supervisa les col·laboracions de la institució amb diferents entitats i associacions sense ànim de lucre. Assessor de Relacions amb Entitats i Associacions.

Relacions amb el Món Local. Coordina diferents programes d’inversions que tenen com a destinataris els municipis. Assessor de Relacions amb el Món Local.

Protocol. Coordina l’agenda d’actes públics de la institució. Té cura de la representativitat del president i dels diputats en els esdeveniments o actes on participa la Diputació de Lleida.

Parc Mòbil. Centralitza els vehicles que presten serveis de conservació de carreteres, trasllat de material i funcions de representació institucional, entre altres.

Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació (PDF)

Majordomia. En formen part els ordenances, que s’ocupen de l’atenció al públic i les visites, així com dels operaris que duen a terme tasques de manteniment.

Promoció Econòmica

Organisme autònom de la Diputació de Lleida que té com a principals objectius contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de Lleida i promoure l’emprenedoria al territori. Director: 

CEEILleida. Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) creat l’any 2002 per la Diputació de Lleida amb participació d’altres institucions del territori. Aixopluga iniciatives empresarials en la seva fase inicial i durant tres anys. Actua com a viver d’empreses i té una xarxa per tot el territori de centres homòlegs a escala comarcal. Director:

Xarxa CEI (XLS)

Cultura

L’acció de la Diputació de Lleida en matèria de cultura es realitza a través de l’IEI. Assessor:

Turisme

L’acció de promoció turística de la Diputació de Lleida es realitza a través del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida. Director:

Gestió i recaptació de tributs locals

L’OAGRTL és l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, que dóna servei als municipis tant telemàticament, per Internet, com presencialment, a través de les diverses oficines distribuïdes per totes les comarques del territori. Director:

Escoles especials

Les Escoles Especials Llar de Sant Josep són un centre de titularitat pública de la Diputació de Lleida que atén alumnes d’entre 0 i 18 anys amb discapacitat psíquica. Estan ubicades al Complex de la Caparrella, a la ciutat de Lleida

Grups polítics

Cos d’assessors i administratius que donen assistència als diputats dels respectius grups polítics presents a la corporació.

Relació d'organismes i serveis (XLS)

Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

Edicte de modificació de les assignacions econòmiques de membres electes de la Diputació (PDF) Relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació i les seves retribucions (PDF)

Plantilla general de la Diputació 2019 (PDF)
Plantilla general de la Diputació 2018 (PDF)

Plantilla general de la Diputació 2017 (PDF)

Béns i Immobles de la Diputació de Lleida

Relació d’immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació

Informació sobre l’estructura de la Diputació i la província

Llista i dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació la Diputació