Administració

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Secretaria. Dona fe pública, coordina la representació i defensa de la Diputació als tribunals, dirigeix els serveis jurídics. Redacta les actes del Ple i de la Junta de Govern, realitza els tràmits de preparació de convocatòries del Ple i de la Junta de Govern, s’encarrega del registre de decrets i del registre general.

Intervenció. Controla i gestiona l’acció pressupostària de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Fiscalitza els ajuts als plans d’obres i serveis als ajuntaments i les inversions en carreteres provincials, i fa estudis de costos i estadístiques.

Tresoreria. Controla i gestiona els cobraments i pagaments de la Diputació i els seus organismes autònoms. Fa l’arqueig diari i el cobrament dels anuncis al BOP.

Servei de Contractació. Tramita les contractacions administratives, controla les certificacions i les fiances.

Servei de Gestió del Patrimoni. Realitza i manté l’inventari.

Serveis Jurídics. S’encarrega de la representació i defensa de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms davant els diversos òrgans jurisdiccionals i l’assessorament jurídic a la Presidència i diferents serveis de la Diputació mitjançant l’emissió de dictàmens i informes.

Recursos Humans. Tramita les qüestions laborals relacionades amb les retribucions salarials del personal de la institució. També gestiona la formació i la prevenció de salut. Directora de Recursos Humans: Belen Jové Martínez.

Arxiu. Recull i tracta les transferències documentals, custodia la documentació essencial i elabora inventaris, guies i catàlegs per a la difusió del fons documental.