Organismes i consorcis on participa la institució

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Nomenament de representants de la Corporació en diferents entitats, associacions i consorcis.

Atès que en sessió plenària extraordinària d’11 de juliol de 2023, es va constituir la nova Corporació.

Atès que aquest fet comporta modificar l’adscripció de determinats representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats.

Atès que l’article 58 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, preveu al seu apart c) que el ple haurà de procedir a efectuar el nomenament de representants de la Corporació en aquells òrgans col·legiats que siguin de la competència del ple.

Es proposa al Ple de la Corporació nomenar com a representants de la corporació als organismes, entitats i corporacions que tot seguit es detallen, les persones següents:

ASSOCIACIONS

 • ASSOCIACIÓ ENS DE MUNTANYA DEL PIRINEU: Marc Baró Bernaduca (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias).
 • ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA – ASSEMBLEA GENERAL I
 • CONSELL DIRECTIU: Fermí Masot Aymí.
 • ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Joan Talarn Gilabert
 • ASSOCIACIÓ XARXASOT “Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat”: Fermí Masot Aymí.
 • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CARRETERAS: Director dels Serveis Tècnics ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA –esMONTAÑAS: Juan
 • Antonio Serrano Iglesias.

 

COMISSIONS

 • ACM – COMISSIÓ D’AGRICULTURA: Fermí Masot Aymí
 • ACM – COMISSIÓ DE COOPERACIÓ: Fermí Masot Aymí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • ACM – COMISSIÓ DE CULTURA: Estefania Rufach Fontova (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • ACM – COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Jordi Verdú Paijà (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
 • ESPORTIUS DE CATALUNYA (PIEC): Òscar Martínez Agustí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL: Fermí Masot Aymí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA: Fermí Masot Aymí.
 • GRUP DE TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE GEOINFORMACIÓ:
 • Miquel Latorre i Molias.
 • COMISSIÓ TÈCNICA CT1: PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA I INSPIRE (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Miquel Latorre i Molias
 • COMISSIÓ TÈCNICA       CT2:    COMISSIÓ     TÈCNICA       EN INFORMACIÓ
 • GEOGRÀFICA ADMINISTRACIÓ LOCAL Miquel Latorre i Molias.
 • COMISSIÓ TÈCNICA CT3: INSPIRE Miquel Latorre i Molias.
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DIPUTACIONS – SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA: Cristina Morón Molina, Marc Baró Bernaduca
 • COMISSIÓ COORDINACIÓ I MILLORA LÍNIA FÈRRIA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA: Sandra Castro Bayona (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE TCQi: Director de Serveis Tècnics (Substituta: Cristina Morón Molina) i COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE TCQi: Director de Serveis Tècnics (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE LA QUALITAT DE L’AIRE I LES IMMISIONS ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES SOBRE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT A CATALUNYA: Fermí Masot Aymí
 • COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EL SEU
 • CONSELL ASSESSOR: Jordi Verdú Paijà (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • COMISSIÓ GESTORA ÀREA REHABILITACIÓ INTEGRADA CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA: Sandra Castro Bayona (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • COMISSIÓ INSTITUCIONAL “CONSTRUÏM EL FUTUR” (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): Cristina Morón Molina.
 • COMISSIÓ INSTITUCIONAL       DEL     SISTEMA       D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS        I MUSICALS: Director/a IEI. TAULA TÈCNICA: Director/a IEI.
 • COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE REINSERCIÓ SOCIAL (CIRSO) – Comissió Delegada Territorial de Lleida: Sandra Marco Casals
 • COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INVERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: Sandra Marco Casals (Substitut: Agustí Jiménez Pérez).
 • COMISSIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA (FEMP): Coordinador/a general
 • COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANISME DE CATALUNYA: Cristina Morón Moreno
 • COMISSIÓ PROVINCIAL DE SEGURETAT VIAL: Cristina Morón Moreno (Substitut: Agustí Jiménez Pérez).
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA EN MATÈRIA DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ Jordi Verdú Paijà i Agustí Jiménez Pérez
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS AL SANTUARI MONESTIR DE “SANTA MARIA DEL MIRACLE”: Òscar Martínez Agustí
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CASTELL DE VALÈNCIA D’ÀNEU: Josep Ramon Fondevila Isús (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias)
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES 4 DIPUTACIONS CATALANES: Director de l’OAGRTL
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES 4  DIPUTACIONS  CATALANES  EN  MATÈRIA  DE  FINESTRETA  ÚNICA TRIBUTÀRIA: Director de l’OAGRTL
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENIS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT: Cristina Morón Molina, Director de Serveis Tècnics
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER DESENVOLUPAR ELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ SOBRE LA REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CAMINS GENERALS DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA, APROVADA EL 4 DE MARÇ DE 2016: Sandra Castro Bayona (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MONTSEC: Joan Talarn Gilabert
 • COMISSIÓ SEGUIMENT TREN POBLA DE SEGUR: Marc Baró Bernaduca i Agustí Jiménez Pérez
 • COMISSIÓ DE SUPORT DE L’ESPORT AMATEUR D’ELIT: Òscar Martínez Agustí, Agustí Jiménez Pérez.
 • COMISSIÓ TÈCNICA DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL: Cap d’Arqueologia M. Pilar Vázquez
 • COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE L’ALT PIRINEU: Cap d’Arqueologia M. Pilar Vázquez
 • COMISSIÓ TERRITORIAL  DEL  PATRIMONI  CULTURAL  DE  LLEIDA:   Cap d’Arqueologia M. Pilar Vázquez
 • COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ALT PIRINEU: Cristina Morón Molina (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias)
 • COMISSIÓ TERRITORIAL  D’URBANISME  DE  LLEIDA:  Cristina  Morón  Molina (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMISSION ASSESSORA D’AUVIATGE DETH CONSELH GENERAU D’ARAN: Cap d’Arqueologia M. Pilar Vázquez (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias).

COMITÈS

 • COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES: Sandra Marco Casals (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMITÈ INSTITUCIONAL DE SEGUIMENT DEL PLA ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMITÈ PROVINCIAL DE LA CREU ROJA DE LLEIDA: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • COMITÈ TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ D’UN CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS DELS ENS LOCALS I ELS ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES (Depèn de Governació i Relacions Institucionals): Coordinador/a general

CONSELLS

 • CONSELL ASSESSOR DE LES EMERGÈNCIES: Marc Baró Bernaduca (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • CONSELL DE BIBLIOTEQUES: Estefania Rufach Fontova (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • CONSELL D’ACCIÓ EXTERIOR I DE RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA: Sandra Castro Bayona (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • CONSELL D’EMPADRONAMENT DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA: Rosa Pujol Esteve (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • CONSELL MANCOMUNITAT CULTURAL: Estefania Rufach Fontova i Agustí Jiménez Pérez
 • CONSELL DE LA MOBILITAT: Cristina Morón Molina (Substitut: Agustí Jiménez Pérez) CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN: Vocal: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias).
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE CATALUNYA: Sandra Marco Casals (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A L’ALT PIRINEU I ARAN: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias).
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LA CATALUNYA CENTRAL: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LLEIDA: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Fermí Masot Aymí).
 • CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA: Rosa Pujol Esteve (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’IRTA: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)

CONSORCIS

 • CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL:
 • Assemblea General: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI DEL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU: Jordi Verdú Paijà, Agustí Jiménez Pérez, Rosa Pujol Esteve, Coordinador/a general (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA Òscar Martínez Agustí, Fermí Masot Aymí.
 • CONSORCI ESTANY D’IVARS-VILA-SANA Consell General: Joan Talarn Gilabert, Jordi Verdú Paijà, Fermí Masot Aymí i Rosa Pujol Esteve Comissió d’Usos i Gestió: Jordi Verdú Paijà
 • CONSORCI GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC DE CASTELLNOU D’OSSÓ:Òscar Martínez Agustí
 • CONSORCI GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS CONCA RIU ONDARA: Òscar Martínez Agustí
 • CONSORCI LOCALRET: Assemblea General: Agustí Jiménez Pèrez (Substituta: Sandra Castro Bayona) Consell d’Administració: Agustí Jiménez Pèrez (Substituta: Sandra Castro Bayona) Comissió Delegada de l’Assemblea: Marc Baró Bernaduca
 • CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL Plenari: Joan Talarn Gilabert,            Estefania         Rufach (Substituts:      Agustí  Jiménez Pérez Cristina Morón Molina) Comissió Executiva: Joan Talarn Gilabert
 • CONSORCI DE L’OBSERVATORI CATALÀ DEL PAISATGE: Fermí Masot Aymí
 • CONSORCI PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOÍ: Marc Baró Bernaduca i Juan Antonio Serrano Iglesias
 • CONSORCI SEGRE – RIALB CATALUNYA: Estefania Rufach Fontova (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI CENTRE ASSOCIAT UNED SEU D’URGELL: Josep R. Fondevilla Isús, Juan Antonio Serrano Iglesias i Marc Baró Bernaduca
 • CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE CERVERA: Joan Talarn Gilabert , Òscar Martínez Agustí i Agustí Jiménez Pérez
 • CONSORCIS GESTIÓ FONS EUROPEUS
 • CONSORCI CEDER PALLARS: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias)
 • CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA NOGUERA: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica,M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DEL PLA D’URGELL Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI EXECUCIÓ PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE L’URGELL: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI DE LES GARRIGUES: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL MONTSEC SOSTENIBLE:
 • Consorci: Joan Talarn Gilabert (Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón)
 • Comissió Tècnica: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón
 • CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL PALLARS-RIBAGORÇA
 • Consorci: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • Comissió Tècnica: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón

FUNDACIONS

 • FUNDACIÓ AULA ALTS ESTUDIS ELECTES: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS: Agustí
 • Jiménez Pérez
 • FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA: Patronat: Joan Talarn Gilabert, Agustí Jiménez Pérez, Jordi Verdú Paijà, Sandra Castro Bayona i Cristina Morón Molina
 • Comissió Delegada: Rosa Pujol Esteve, Sandra Marco Casals i Agustí Jiménez Pérez
 • Comissió de contractació pel lloguer, subministrament i muntatge d’estands: Director/a del Patronat de Promoció Econòmica (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • FUNDACIÓ “MARIA PILAR FELIP”: Sandra Castro Bayona FUNDACIÓ “PIA ALMOYNA”: Sandra Castro Bayona
 • FUNDACIÓ PRIVADA AREMI: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Agustí Jiménez Pérez) FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL: Agustí Jiménez Pérez FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART D’AGRAMUNT: Òscar Martínez Agustí
 • FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”: Joan Talarn Gilabert, Director IEI
 • FUNDACIÓ PRIVADA JOAN ORÓ: Sandra Castro Bayona (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • FUNDACIÓ RECER (ANDEC): Sandra Castro Bayona FUNDACIÓ ROCA SASTRE: Òscar Martínez Agustí ORGANISMES AUTÒNOMS I PATRONATS
 • ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL FIRA DEL TEATRE AL CARRER, DE TÀRREGA: Agustí Jiménez Pérez i Fermí Masot Aymí PATRONAT CASTELL DE CIUTADILLA: Joan Talarn Gilabert PATRONAT CASTELL DE MALDÀ: Joan Talarn Gilabert
 • PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE
 • CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT): Joan Talarn Gilabert
 • PATRONAT FIRA SANT ISIDRE DE CERVERA: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA: Sandra Marco Casals (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • PATRONAT FUNDACIÓ MUNICIPALISTA D’IMPULS TERRITORIAL (FMIT): Joan Talarn Gilabert
 • PATRONAT MUNICIPAL FIRAPORC DE JUNEDA: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE BALAGUER: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • PATRONAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA, D’ALGUAIRE: Estefania Rufach Fontova
 • PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • PATRONAT PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES: Joan Talarn Gilabert (Juan Antonio Serrano Iglesias)

SOCIETATS

 • EUROFINS AGROAMBIENTAL S.A.: Jordi Verdú Paijà
 • CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA, SLU: Consell d’Administració: Òscar Martínez Agustí, Divina Farreny Justribó
 • EDULLESA: Cristina Morón Molina (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)

VARIS

 • ASSEMBLEA URBANA DE CATALUNYA: Sandra Castro Bayona (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • CONVENI AEAT  I           FEMP INTERCANVI INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS: Director OAGRTL
 • RED TÉCNICA DE DIPUTACIONES DE LA FEMP: Director de l’OAGRTL
 • EXPO-URGELL DE TÀRREGA: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Agustí Jiménez Pérez) FIRA DE L’AMETLLA DE VILAGRASSA (Consell Assessor): Jordi Verdú Paijà
 • FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A AGRAMUNT (Consell Assessor): Jordi Verdú Paijà (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • FIRA MUNICIPÀLIA: Jordi Verdú Paijà (Substitut:Agustí Jiménez Pérez)
 • FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Sandra Marco Casals JUNTA COMPENSACIÓ POLÍGON SECTOR SUD 2 DE MAIALS: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • JUNTA DISTRIBUÏDORA D’HERÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Sandra Marco Casals (Substitut: Agustí Jiménez Pérez)
 • JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUD: Jordi Verdú Paijà (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • MERCOLLEIDA: Sandra Castro Bayona (Substituta: Cristina Morón Molina) MESA NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCUTRES: Cristina Morón Molina
 • PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU: Josep R. Fondevila (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias)
 • PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA: Marc Baró Bernaduca (Substitut: Agustí Jiménez Pérez) PLA INFOCAT: Director/a Serveis Tècnics
 • PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) – Grup de treball: Òscar Martínez Agustí (Substitut: Fermí Masot Aymí)
 • PROCICAT (GRUP TREBALL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA):Director/a Serveis Tècnics
 • SOLSONÈS FIRES.- (Consell d’Administració). Jordi Verdú Paijà
 • TAULA ESTRATÈGICA AEROPORT D’ALGUAIRE: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Agustí Jiménez)
 • COMISSIÓ PERMANENT: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Agustí Jiménez)
 • TAULA ESTRATÈGICA DEL CORREDOR MEDITERRANI Grup d’estratègia en matèria d’infraestructures Jordi Verdú Paijà (Substituta Cristina Morón Molina)
 • Grup d’estratègia d’acció econòmica Jordi Verdú Paijà (Substituta Cristina Morón Molina) Grup d’estratègia en matèria de serveis de transport i logística Jordi Verdú Paijà (Substituta Cristina Morón Molina)​
 • TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL: Joan
 • Talarn Gilabert
 • TAULA D’IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CATALUNYA: Jordi Verdú Paijà
 • TAULA NACIONAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA: (Vocalia del Ple): Sandra Marco Casals (Substituta: Cristina Morón Moreno)
 • TAULA QUADRANGULAR SERVEIS PÚBLICS (PACTE REFORMA HORÀRIA):
 • Sandra Marco Casals (Substituta: Cristina Morón Moreno)
 • TAULA DE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE CANDIDATURA ALS JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS D’HIVERN PIRINEUS-BARCELONA: Joan Talarn Gilabert (Substitut: Juan Antonio Serrano Iglesias)
 • TAULA TERRITORIAL D’INFÀNCIA DE LA CATALUNYA CENTRAL: (Vocalia Ple): Sandra Marco Casals (Substituta: Cristina Morón Moreno)
 • XARXA SITMUN: Marc Baró Bernaduca (Substituta: Cristina Morón Molina)
 • REPRESENTACIONS DE       LA       FUNDACIÓ    PÚBLICA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
 • CÀTEDRA D’ESTUDIS MEDIEVALS COMTAT D’URGELL: Òscar Martínez Agustí
 • CENTRE D’ART I NATURA DE L’AJUNTAMENT DE FARRERA: Josep R. Fondevilla Isús
 • COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA: Estefania
 • Rufach Fontova
 • FUNDACIÓ PERELLÓ: Òscar Martínez Agustí
 • SEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL (COMISSIÓ D’ASSESSORAMENT): Director/a IEI
 • PATRONAT D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA (CONSELL RECTOR): Òscar Martínez Agustí
 • REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE TURISME TERRES DE LLEIDA AGÈNCIA CATALANA DE TURISME Consell de Direcció: Juan Antonio Serrano Iglesias Consell General de Participació: Juan Antonio Serrano Iglesias
 • REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LLEIDA: Jordi Verdú Paijà (Substituta: Cristina Morón Molina)