Subvencions i ajuts per al món local i entitats

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

A. Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Bases reguladores de les subvencions, aprovades definitivament pel Ple de 15 d’octubre de 2020 (PDF) Bases reguladores de les subvencions, aprovades definitivament pel Ple de 19 de maig de 2022 (PDF)

 

B. Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts econòmics directes

 

Per formular la demanda:

Formulari de la petició (DOC)

AVÍS Aquesta petició s’escau només en el cas que la subvenció estigui prevista nominativament al pressupost de la Diputació de Lleida, i excepcionalment quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que de manera justificada no es pot dur a terme convocatòria pública.
Alta de tercers per a entitats privades (PDF)
Llista codi beneficiaris NACE (PDF)

 

Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció per a entitats públiques:

Compte justificatiu per a les subvencions

Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Aquest document (CERTIFICAT DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ) només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99 € (IVA exclòs) per a obres o adquisicions de béns immobles, i 14.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments

Certificació d'obres (DOC)

Declaració responsable sobre publicitat (DOC)

Aquest últim document només és obligatori en els supòsits d’ajuts a activitats que comportin contacte habitual amb menors d’edat en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol:

DECLARACIÓ EN APLICACIÓ DE LA LLEI 26/2015, DE 28 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (DOC)

 

Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció de les entitats privades:

Compte justificatiu per a les subvencions

Certificat de l'expedient administratiu (DOC)

Aquest document (CERTIFICAT DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ) només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 49.999,99 € (IVA exclòs) per a obres o adquisicions de béns immobles, i 17.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments

Certificació d'obres (DOC)

El següent document només és obligatori en els supòsits d’ajuts a activitats que comportin contacte habitual amb menors d’edat en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol:

DECLARACIÓ EN APLICACIÓ DE LA LLEI 26/2015, DE 28 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (DOC)

Aquest últim document només és obligatori en els supòsits d’ajuts concedits a persones jurídiques superiors a 10.000,00 € en aplicació de l’article 15.2. de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Retiment de comptes per ajuts superiors a 10.000,00 € (DOC)

Declaració responsable de publicitat (DOC)

D. Modelatge administratiu per justificar les accions de difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació en les actuacions subvencionades

Declaració responsable sobre publicitat (DOC) Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida (PDF)

E. Certificat d’autenticació de documentació complementària: En els cas que el fitxer electrònic no sigui possible enviar per la plataforma EACAT amb la resta de la documentació

Certificat d'autenticació de documentació complementària (DOC)
Ajuts concedits abans de 2012