Pla Específic de la Diputació de Lleida (2013-2016)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Informació general

Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del P.U.O.S.C. per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període (PDF)

Decret 162/2012, de 18 de desembre, de modificació del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període (PDF)

DECRET 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (PDF)

DECRET 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. (PDF)

Proposta d’ampliació dels terminis de contractació i execució del Pla d’Acció Local 2013-2016 (PDF)

Programa d’Inversions Locals

Text refós de les Bases específiques del Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, 2013-2016 (PDF)

Edicte programació definitiva PIL 2013 (PDF)

Edicte programació definitiva PIL 2014 (PDF)

Edicte programació definitiva PIL 2015 (PDF)

Planificació definitiva PIL 2016 (PDF)

Modelatge per a la justificació:

Certificat administratiu de la contractació i del finançament consolidat (DOC)

Certificació d’obres (DOC)

Informe fiscalització tècnica a emplenar pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida (DOC)

Informe Tècnic per a obres adjudicades mitjançant contracte menor (DOC)

Certificat del finançament consolidat per a l’adquisició de bens immobles (DOC)

Model de cartell anunciador per a actuacions del PIL 2013-16 subvencionades per la Diputació de Lleida i amb un pressupost superior a 50.000 € (IVA exclòs) (PDF)

Declaració responsable d'obligacions. (DOC)

Programa d’Arrendaments i Subministraments

Text refós de les Bases específiques del Programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, 2013-2016 (PDF)

Edicte programació definitiva PAS 2013 (PDF)

Edicte programació definitiva PAS 2014 (PDF)

Edicte programació definitiva PAS 2015 (PDF)

Planificació definitiva PAS 2016 (PDF)
Modelatge per a la justificació:

Compte justificatiu simplificat (DOC)

Programa per al manteniment de la xarxa de camins locals

Informe Tècnic per a obres adjudicades mitjançant contracte menor (DOC) (DOC)

Text refós de les Bases específiques del Programa d’ajuts per a la Xarxa de Camins Locals de la Diputació de Lleida, 2013-2016 (PDF)

Edicte programació definitiva P.X.C.L. 2013 (PDF)

Edicte programació definitiva P.X.C.L. 2014 (PDF)

Edicte programació definitiva PXCL 2015 (PDF)

Planificació definitiva PXCL 2016 (PDF)

Declaració responsable d'obligacions. (DOC)

Modelatge per a la justificació:

Certificat administratiu de la contractació (DOC)

Compte justificatiu (DOC)

Certificació d’obres (DOC)

Informe fiscalització tècnica (DOC)

Informe tècnic d'execució per al manteniment de la Xarxa de Camins Locals (DOC)

Declaració responsable d'obligacions. (DOC)

Ajuts anys anteriors