Subvencions a les entitats locals per al finançament d’interessos derivats de la concertació de préstecs per inversions

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

L’objecte d’aquestes normes és la regulació de la subvenció, pel període anual que es sol·liciti, dels interessos acreditats en els préstecs destinats a l’adquisició de béns mobles o immobles i a la inversió en obres d’establiment, millora o ampliació de serveis de competència municipal.

Bases reguladores de subvencions a atorgar a les entitats locals del territori de Lleida per al finançament d’interessos derivats de la concertació d’operacions de préstec per al finançament d’inversions (PDF)

Modificació de les bases reguladores de subvencions (PDF)

Termini de presentació

Les sol·licituds d’atorgament efectiu de les subvencions s’hauran de presentar durant el període comprès entre el dia 1 d’octubre i el 15 de novembre de cada exercici, o l’immediat dia hàbil posterior, en el cas que aquest sigui dissabte o festiu.

Documentació

Les sol·licituds successives d’aplicació efectiva de les subvencions dels interessos previstes al Pla que corresponen als respectius anys de vida del préstec:

Primer: La sol·licitud del seu pagament.

Segon: Els justificants emesos per l’entitat de crèdit acreditatius del pagament dels interessos i amortitzacions del préstec.

Tercer: Un certificat emès per l’interventor de la Corporació en què es determinarà la inversió finançada amb el préstec i en el seu cas les variacions que s’hagin produït en relació a les inversions inicialment previstes.

Sol·licitud d'inclusió al pla de finançament d'interessos i atorgament de subvencions futures (DOC)

Memòria (DOC)

Informe del secretari-interventor en relació a la concertació de l'operació de crèdit (DOC)

Certificat de dotació pressupostària (DOC)

Certificat acreditatiu de la concertació de l'operació de crèdit i d'acceptació de la subvenció en el cas de ser atorgada d'acord amb les normes reguladores (DOC)

Sol·licitud de pagament de la subvenció anual dels interessos satisfets (DOC)

Certificat de la finalitat per la qual ha estat concedit el crèdit i les variacions que s'hagin pogut produir (DOC)

Procediment

Una vegada autoritzada per la Diputació la inclusió de l’operació de préstec en el Pla de Finançament d’Interessos, els beneficiaris hauran de demanar l’atorgament efectiu de les corresponents subvencions que comprendran els interessos satisfets durant el període d’1 d’octubre a 30 de setembre dels corresponents exercicis.