Convocatòria per concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats locals de les comarques de Lleida per a la redacció de planes locals de prevenció d’incendis forestals (plpif) i la redacció o revisió de planes de protecció civil municipals (DUPROCIM) . Anualitat 2023

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Convocatòria per concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats locals de les comarques de Lleida per a la redacció de planes locals de prevenció d’incendis forestals (plpif) i la redacció o revisió de planes de protecció civil municipals (DUPROCIM) . Anualitat 2023

  1. Diligència de la Junta de Govern 
  2. Convocatòria publicat al BOP 

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud (fora de termini)

 Documentació a presentar per a la justificació:

Compte justificatiu simplificat

Declaració responsable de publicitat

Certificació de l’expedient administratiu de contractació: Només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a les quanties establertes per al Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor.

Un cop emplenat el compte  justificatiu i signat electrònicament, heu de presentar-lo, juntament amb la resta de documentació, mitjançant instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/), o bé a través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT.