Subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció assistencial en salut de les entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes 2022

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció assistencial en salut de les entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes

Convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció assistencial en salut de les entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes, any 2022:

Documentació a presentar:

1.- Sol·licitud: http://tor.diputaciolleida.es/subven_web/subven_sapu_esal.aspx

2.- Fitxa tècnica de l’actuació, en què es farà constar:

  1. Memòria de l’activitat o Programa de l’acció per la qual se sol·licita la subvenció.
  2. Pressupost que estableixi el cost de l’actuació i la previsió del seu finançament.

3.- Resolució d’inscripció de l’entitat en el Registre General de Dret i d’ Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya 

Documentació acreditativa a presentar només en cas d’ésser primera petició a la Diputació o modificació de les ja presentades en processos anteriors:

1.- Dades bancàries:

2.- Còpia de la targeta d’Identificació fiscal de l’entitat

3.- Certificat de titularitat

Justificació:

Documentació a presentar per la justificació

1- Compte justificatiu

2- Declaració responsable de publicitat

3- Declaració en aplicació de la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència 

4.- Retiment de comptes 

5.- Número expedients

Un cop emplenat el compte  justificatiu i signat el pdf electrònicament, heu de presentar-la juntament amb la resta de documentació complementària, mitjançant instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la Diputació.

https://tramits.diputaciolleida.cat/