Assistència al Fons Estatal d’Inversió Local (2010)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El dia 4 de febrer de 2010 va finalitzar el termini per presentar els projectes generadors d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal i que contribueixen a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental amb càrrec al nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010, dotat amb 5.000 milions d’euros.

Aquest Fons contemplava amb caràcter novador la possibilitat de finançament de despeses corrents de programes de naturalesa social, relatius a educació, serveis d’atenció a les persones en situació de dependència i els derivats de prestacions socials.

El Fons va donar continuïtat, durant l’exercici de 2010, al Fons Estatal d’Inversió Local 2009, els resultats del qual es va veure traduïts en l’execució de 30.722 projectes d’obres, en 8.108 municipis.

L’aprovació d’ambdós Fons va configurar una mobilització de 13.000 milions d’euros, que es convertiren en instruments eficaços en l’àmbit local, per lluitar contra els efectes de l’actual crisi econòmica, la creació i el manteniment d’ocupació i la transformació del nostre model de creixement, sota la responsabilitat i la gestió directa dels ajuntaments del país.

En coordinació amb el Ministeri de Política Territorial, la Federació de Municipis té habilitats, serveis d’assessorament tècnic i informació amb la finalitat de resoldre les consultes que puguin sorgir durant la presentació i tramitació dels projectes a través del següent correu electrònic.

fondomunicipal@femp.es

Assistència al Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010

El Consell de Ministres del dia 26 d’octubre de 2009 va aprovar el Reial Decret Llei 13/2009 pel qual es creava el “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. Dins d’aquest pla hi havia un FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL, dotat amb 5.000.000.000 d’euros. Amb la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, es va aprovar el model per a la presentació de sol·licituds.

La finalitat d’aquest fons era finançar obra pública de nova planificació i generar ocupació, així com també contribuir a la sostenibilitat social.

Els projectes que podien acollir-se al Fons han de ser d’obres de competència municipal, no previstes en els pressupostos del 2009 o 2010, d’execució immediata, no finançades per cap altra institució ni cap altre organisme, i que no superessin els 5.000.000,00 d’euros, IVA inclòs.

Es podrien finançar segones fases de projectes finançats amb el Fons Estatal d’Inversió Locals 2009.

L’aprovació de projectes i l’inici de la licitació de les obres, dels serveis o dels subministres serà a partir de l’1 de gener de 2010. L’execució de les obres i l’adquisició de serveis i subministres i la realització d’actuacions, serà al llarg de 2010, amb data límit el 31 de desembre de 2010, i el termini màxim per acreditar la realització de les actuacions, fins a la finalització del primer trimestre de 2011.

El termini per presentar les sol·licituds serà de tres mesos, a comptar des del 3 de novembre 2009, data en què es va publicar la resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, a través de la pàgina web del Ministeri. Us informem que aquesta aplicació accepta la utilització de qualsevol certificat reconegut i, per tant, es poden utilitzar els certificats digitals de treballador públic i d’entitat (persona jurídica) de CATCert.

Sol·licitud

La sol·licitud haurà de contenir de manera obligatòria:

En els projectes d’inversió:

 • Memòria explicativa del projecte i el seu pressupost.
 • Certificació que es tracta d’una obra no prevista en el pressupost de 2009 ni en el pressupost de 2010.
 • Acord del Ple Municipal d’aprovació del projecte.

En les actuacions d’interès social:

 • Memòria explicativa de la sol·licitud de finançament.
 • Acord del Ple Municipal d’aprovació de la presentació de la sol·licitud del programa d’actuació de què es tracti.

El procediment de contractació s’haurà de tramitar sota la modalitat d’urgent de la LCSP, amb la qual cosa es redueixen els terminis generals fixats per aquesta Llei. Una clàusula del contracte preveurà que el personal a contractar ha d’estar a l’atur.

La Subdelegació del Govern verificarà si els projectes acompleixen els requisits establerts. El Ministeri dictarà la resolució d’autorització en un termini previst de 10 dies.

Justificacions i lliurament dels recursos

Quan s’adjudiquin les obres, els serveis o els subministraments, l’Ajuntament presentarà per via electrònica i mitjançant la web www.mpt.es un certificat emès pel Secretari amb la conformitat de l’Alcalde, en el qual constarà:

 • El procediment de licitació.
 • La data d’adjudicació definitiva.
 • La identitat de l’empresa adjudicatària.
 • El termini d’execució.
 • L’import d’adjudicació del contracte.
 • Nombre de persones a ocupar, especificant les que formen part de l’empresa i les de nova contractació.

Verificat el certificat, la Direcció General de Cooperació Local lliurarà el 85% de l’import d’adjudicació, i si s’escau de les despeses d’elaboració del projecte i de la direcció d’obra, incrementat amb l’import de l’IVA.

La data límit d’execució de les obres i de l’adquisició dels serveis o subministraments serà el 31 de desembre de 2010.

El termini per acreditar la realització de les inversions i la finalització de les obres serà fins a la finalització del primer trimestre de 2011.

Aquest termini podrà ser prorrogat a sol·licitud raonada i degudament motivada per un període màxim de 6 mesos.

La justificació es presentarà per via electrònica.

La Diputació de Lleida, per tal d’ajudar els municipis a beneficiar-se d’aquest Fons estatal d’inversió local, des de l’Àrea d’Assistència i Cooperació Municipal, ha posat en marxa una unitat de tutela i seguiment per tal de detectar les necessitats i de poder ajudar a resoldre possibles incidències. El correu electrònic on podeu plantejar possibles consultes és sam@diputaciolleida.cat

També cal recordar a les entitats locals el conveni d’Assistència Tècnica que la Diputació de Lleida té signat amb tots els consells comarcals de la província.

1. Projectes d’inversió objecte de finançament

Per a projectes d’inversió

1.1 Obres de competència municipal que tinguin per objecte alguna de les següents tipologies:

 • Les destinades a la promoció de l’activitat econòmica, la iniciativa emprenedora i la creació, equipament i desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i d’innovació.
 • Les destinades a millorar l’accés a les xarxes de tecnologies de la informació i de telecomunicacions fixes i mòbils, i a la seva utilització.
 • Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’accessibilitat i utilització d’energies renovables.
 • Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible urbana i reforçar les formes de transport menys contaminants, i les encaminades a millorar la seguretat vial.
 • Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics.
 • Les relacionades amb la gestió i el tractament dels residus urbans amb criteris de sostenibilitat, i les destinades a la recuperació i conservació d’àrees naturals i masses forestals.
 • La construcció, adequació, rehabilitació o millora de centres educatius, sanitaris, culturals i esportius, i millora d’edificis municipals per a l’atenció a persones en situació de dependència, així com la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Les de protecció i conservació del patrimoni històric i paisatgístic municipal.
 • Les destinades a la modernització de l’Administració municipal mitjançant l’establiment de processos de gestió documental, digitalització i accés a les xarxes de processos de modernització tecnològica i d’accés electrònic dels ciutadans als serveis tècnics.

1.2 A més d’aquests contractes, els ajuntaments de població inferior a 2.000 habitants també podran realitzar contractes que tinguin per objecte:

 • Obres de millora de les xarxes viàries.
 • Obres d’adequació, rehabilitació o regeneració d’entorns i espais públics urbans.

1.3 Contractes de subministrament per a l’equipament d’edificis i instal·lacions que siguin objecte dels projectes previstos en l’apartat 1.1. El finançament d’aquests contractes no pot superar el 20% de l’import del projecte al qual estiguin vinculats. No es podrà fraccionar l’objecte amb la finalitat de no superar aquesta quantia.

1.4 Contractes de subministrament que tinguin per objecte l’adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes.

1.5 Contractes de serveis que tinguin per objecte la implantació i el desenvolupament de sistemes i programes informàtics dirigits a donar compliment al mandat de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Queden exclosos els contractes de manteniment.

Requisits de les obres i de les inversions objecte de finançament

Han de ser obres de nova planificació, és a dir, aquelles l’execució de les quals no estigui prevista en el pressupost consolidat de l’entitat local per a l’any 2009 ni en el del 2010.

Han de ser obres d’execució immediata, és a dir, la licitació s’ha d’iniciar abans del termini d’un mes des de la publicació a la pàgina web del Ministeri de Política Territorial de la resolució d’autorització per al seu finançament pel Fons. Aquesta previsió també és aplicable per als contractes menors. Es podrà autoritzar l’ampliació del termini quan es justifiqui la impossibilitat material per al compliment dels terminis de licitació i d’adjudicació, o en casos de força major.

No es podran finançar obres, subministraments o serveis que haguessin rebut finançament d’altres Administracions públiques, inclòs les procedents de la Unió Europea.

El valor estimat del contracte d’obra ha de ser igual o inferior a 5.000.000 d’euros (IVA exclòs), no podent-se fraccionar el seu objecte amb la finalitat de no superar aquest import.

El valor estimat dels contractes de subministrament i de serveis ha de ser inferior a 200.000 euros (IVA exclòs) cadascun, no podent-se fraccionar el seu objecte amb la finalitat de no superar aquest import.

La licitació es realitzarà per qualsevol dels procediments previstos a la LCSP: obert, restringit o negociat, amb o sense publicitat, o seran tramitats com a contractes menors.

Excepcionalment, el Ministeri de Política Territorial podrà autoritzar l’execució directa de les obres per part de l’Ajuntament afectat quan aquest no superi els 200 habitants.

Import objecte de finançament

El finançament de cadascun dels projectes cobrirà l’import real d’execució de l’obra, del contracte de subministrament o del contracte de serveis, fins al límit màxim derivat del pressupost autoritzat per resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial.

Si la redacció del projecte i la direcció de les obres es contracta externament de forma separada al contracte d’obres, l’import final d’aquest contracte també es podrà finançar. En tot cas, la contractació de la redacció del projecte ha de ser posterior a l’entrada en vigor del reial decret llei.

Especificitats en la contractació

S’aplicaran les següents normes procedimentals:

 • Els contractes han d’incloure una clàusula establint una condició especial d’execució que prevegi que el nou personal que el contractista necessiti ocupar per a l’execució de les obres es trobi en situació de desocupació, prioritàriament en situació de desocupació de llarga durada i que sigui requerit mitjançant els Serveis Públics d’Ocupació.
 • Com a criteris d’adjudicació per a la valoració de les ofertes, s’han d’indicar aquelles que prevegin que el contracte d’obra contribuirà al foment de l’ocupació.
 • Els ajuntaments tindran l’obligació d’abonar als contractistes el preu dintre dels 30 dies naturals següents a la data de recepció a l’Ajuntament de les certificacions o els documents que acreditin la realització parcial o total del contracte.

Per a actuacions d’interès social

Es podran finançar despeses corrents de programes d’actuació de naturalesa social en exercici de les seves competències durant l’any 2010, sempre que estiguin contemplats o s’incloguin al pressupost municipal corresponent.

S’entén per aquest tipus de despeses les relatives a:

 • Educació.
 • Serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Les derivades de les prestacions de serveis socials i de promoció i reinserció social.

Import màxim dels recursos: el 20% de la quantitat que per a cada Ajuntament es determini en funció dels criteris de repartiment establerts.

Es podrà presentar una sol·licitud per cadascun dels programes d’actuació per via electrònica en la forma i el mateix termini que el previst per als projectes d’inversió.

La resta de procediments i tràmits són els mateixs que els previstos per a les inversions.

Altres consideracions

 • Es podrà fer servir el cartell anunciador de l’any passat amb les correccions pertinents, atès que s’hi ha de fer constar la llegenda “Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de España”.
 • El lliurament del Fons a cada entitat local s’ingressarà en un compte corrent obert específicament a tal efecte i que no es podrà modificar durant la tramitació de l’expedient.