Ajuts per a equipaments sanitaris locals

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

L’objecte és regular l’atorgament de subvencions als ens locals de les terres de Lleida per a la construcció o ampliació dels immobles destinats a ser equipaments sanitaris, així com també per al seu equipament.

Aquesta línia complementarà l’ajuda que doni el Departament de Salut als ajuntaments per a aquest mateix fi.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajut les entitats locals del territori de Lleida.

Procediment

Donat que aquests ajuts tenen la consideració d’ajuts directes excepcionals segons l’art. 22.2.c. de la Llei 38/2003, general de subvencions, quedaran regulats per l’establert a la normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

La documentació que caldrà presentar per a la sol·licitud de l’ajut serà l’establerta per a la tramitació d’ajuts directes. Trobareu l’accés als formularis a l’apartat de “Més informació”.

Més informació

Ajuts directes