Pla Extraordinari d’Inversions Locals – Pla de Reforç Municipal 2017-18

Balco_Vilanova_Meia_001 WEB

20 M€ extra a ajuntaments per a inversions locals

La Diputació de Lleida està materialitzant una de les accions més importants del present mandat: afavorir les inversions al món local i, al mateix temps, impulsar l’economia productiva i comercial del territori. El Pla de Reforç Municipal aprovat al Ple del mes de maig es fonamenta en aquestes premisses i posa en circulació 20 milions d’euros extra perquè tots els ajuntaments puguin executar noves inversions locals.

La creació d’aquest Pla de Reforç Municipal per injectar més recursos al món local porta implícit el ferm compromís de la Diputació envers els petits i mitjans municipis i garantirà no només el manteniment de les inversions al territori i el finançament d’activitats i  serveis essencials, sinó també l’aportació de majors recursos als municipis.

Amb aquest pla de concurrència pública, els consistoris disposen per fer actuacions d’inversió els anys 2017 i 2018 d’un mínim de 65.000 euros, els més petits, i fins a 300.000, els més grans, en funció d’una distribució lineal per municipi, corregida pel cens de població, la superfície municipal i el nombre de nuclis agregats. I, també, una dotació de 500.000 euros a l’Ajuntament de Lleida, en tant que capital del territori; mentre que les entitats municipals descentralitzades rebran la quantitat global de 540.000 euros, distribuïts a raó de 10.000 euros per entitat.

A banda d’aquest Pla de Reforç, a la web www.diputaciolleida.cat es publiquen les convocatòries d’ajuts de cooperació municipal, com ara el Pla Específic, que permet el finançament de la despesa corrent; la línia d’ajuts triennal per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua; el conveni per a la contractació de secretaris-interventors; les  subvencions per la dotació de socorristes o el manteniment i la reforma de consultoris mèdics locals.

Bases reguladores del Pla extraordinari d’inversions locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018 (PDF)
Estudi del repartiment de les subvencions (PDF)
Convocatòria del Pla extraordinari d’inversions
locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018 (PDF)

Sol·licitud telemàtica

Documentació per a la Justificació:

Certificat de dotació pressupostària i de disposició de llicències, autoritzacions i disponibilitat dels terrenys per iniciar l’execució de l’actuació. (DOC)
Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat. (DOC)
Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat per a béns immobles. (DOC)
Certificació d’obra. (DOC)
Compte justificatiu parcial. (DOC)
Compte justificatiu final. (DOC)
Informe tècnic d’execució, per a actuacions adjudicades com a contractes menors. (DOC)
Declaració responsable sobre publicitat. (DOC)

Declaració responsable d'obligacions. (DOC)