Comissió de Transferències

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La reunió d’aquesta comissió s’efectuarà sempre que sigui convenient i sota forma reglamentària, en la seva convocatòria, terminis, etc., en compliment del que disposen les lleis i els reglaments aplicables.

 

Composició

 

President

Il·lm. Sr. Joan Talarn Gilabert

 

Vocals

Els portaveus dels grups polítics d’aquesta Diputació i el president o presidents de les comissions competents en la matèria objecte de l’estudi de transferència.

 

Secretari de la Comissió
Sr. Ramon Bernaus i Abellana
Tel. 973 407 070