Comissió Especial de Comptes

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La reunió d’aquesta comissió tindrà lloc sota forma reglamentària i en compliment del que disposen la Llei de bases, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el ROF i la Llei d’hisendes locals.

 

Composició

 

President

Il·ltre. Sr. Ferran Accensi i Torres

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Regina Cairol i Berengueres
Estefania Rufach i Fontova
Jordi Verdú i Paijà

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Ramon Cónsola i Palau
Rosa M. Perelló i Escoda
Rosa Pujol i Esteve

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Concepció Call i Camps