Delegació de la gestió i recaptació de tributs locals

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Un dels pilars que ha pres més protagonisme en els darrers anys a l’hora de donar servei als ajuntaments és l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL). És un organisme autònom local, de caràcter administratiu, que depèn de la Diputació de Lleida, i que realitza les tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària de diferents tributs i ingressos de dret públic local dels ajuntaments i altres ens locals. Compta amb un centenar de professionals i 10 oficines desplegades per les comarques de Lleida.

Un dels reptes de l’OAGRTL és l’adaptació i la implantació de l’administració electrònica, la qual cosa s’ha assolit en un 94%, ja que ha anat incorporant els diferents serveis i eines digitals amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió que s’ofereix als ens locals. L’oficina virtual també ha incrementat la seva funcionalitat, ja que durant l’any 2013 es van gestionar prop de 16.000 tràmits en línia, la qual cosa suposa un increment del 75% respecte l’any 2012 i un estalvi de 500.000 euros de càrregues administratives amb una inversió de menys de 80.000 euros.

L’objectiu de l’OAGRTL és facilitar la gestió i recaptació dels tributs als ajuntaments. En aquest sentit, cal dir que 228 municipis lleidatans dels 231 existents han delegat voluntàriament la gestió dels seus impostos municipals.

Un dels darrers nous serveis que ofereix L’OAGRTL és la delegació de la gestió de les sancions de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària dels municipis. Els primers que ho van fer van ser Balaguer i Tàrrega i, a principis d’aquest any, també s’hi van sumar Vielha, Cervera i Almacelles, Alpicat i Tremp, havent-hi altres municipis interessats en la prestació d’aquest servei.

El servei de gestió de multes que ofereix l’OAGRTL incorpora les noves tecnologies en la tramitació del procediment, de forma que els ajuntaments no necessiten disposar d’una infraestructura per gestionar les sancions i guanyen en agilitat en la tramitació, permetent així l’optimització dels recursos humans i tècnics dels consistoris, així com una major eficiència i transparència del procés. Un exemple és la cessió d’ús que la Diputació de Lleida fa de dispositius PDA i impressores tèrmiques als agents municipals, necessaris per garantir una ràpida tramitació del procediment.

 

Tributs de Catalunya

Totes aquestes tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària s’impulsaran encara més amb Tributs de Catalunya, el nou model de gestió tributària de Catalunya que compta amb la implicació de l’OAGRTL.

Tributs de Catalunya, que es va presentar oficialment el passat mes de febrer, està basat en una xarxa de 53 oficines tributàries distribuïdes per tot el territori, i que s’aniran ampliant en un futur, que permetrà fer gestions tributàries, apropar i ampliar els serveis d’atenció i assistència als contribuents, així com potenciar la lluita contra la morositat i el frau fiscal.

L’activitat de l’OAGRTL permet a la Diputació de Lleida avançar més de 36 milions d’euros als ajuntaments en concepte de bestretes ordinàries per la recaptació de tributs durant els sis primers mesos de cada exercici. L’acció de l’OAGRTL també permet l’atorgament de bestretes extraordinàries, per tal de cobrir necessitats temporals i transitòries de tresoreria dels ajuntaments. L’exercici 2013 es varen atorgar bestretes extraordinàries, per un import superior als 7 milions d’euros, als municipis de les comarques de Lleida que ho varen sol·licitar.

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) Catàleg de serveis de Gestió Tributària (OAGRTL)