Serveis i departaments

Secretaria General

Edicte relatiu a la determinació de les presidències d’àrea de la Diputació, delegació de competències i posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida.
Determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats, així com de la posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida.

Edicte BOP 130 de 8-07-2020 estructura àrees

Funcions per àrees o departaments

Serveis al món local

Planificació i Cooperació Municipal. Atenció i assessorament als municipis i als consells comarcals. Gestió dels plans d’obres i les convocatòries d’ajudes adreçades als municipis. Director : Víctor Peguera Farrero.

Serveis Tècnics. Assessorament i suport en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres de les infraestructures de titularitat municipal, així com de les instal·lacions i els edificis de la Diputació. Conservació, condicionament i millora de la xarxa viària, i gestió del pla de viabilitat hivernal de les carreteres de la Diputació.  Medi Ambient. Suport a polítiques de sostenibilitat impulsades pels ens locals. Col·laboració amb diferents administracions i entitats públiques en la conservació d’espais públics. Director de Serveis Tècnics: Joan Mas Urgell.

Noves Tecnologies. Estudi, anàlisi i proposta d’aplicacions informàtiques i mecanismes de seguretat; confecció i manteniment dels programes informàtics de la Diputació. Gestió del Pla Informàtic Municipal. Director de Noves Tecnologies: Ivan Bertran.

Arts Gràfiques. Publica el Butlletí Oficial de la Província, coordina i publica els documents impresos de la Diputació i els seus organismes autònoms i col·labora amb les entitats locals del territori en matèria de publicacions.

Igualtat. Promoure i consolidar la igualtat en l’àmbit local i en la mateixa entitat, lluitant contra la discriminació per aconseguir una societat justa, inclusiva, digna, diversa i solidària.

Administració

Secretaria. Dona fe pública, coordina la representació i defensa de la Diputació als tribunals, dirigeix els serveis jurídics. Redacta les actes del Ple i de la Junta de Govern, realitza els tràmits de preparació de convocatòries del Ple i de la Junta de Govern, s’encarrega del registre de decrets i del registre general.

Intervenció. Controla i gestiona l’acció pressupostària de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Fiscalitza els ajuts als plans d’obres i serveis als ajuntaments i les inversions en carreteres provincials, i fa estudis de costos i estadístiques.

Tresoreria. Controla i gestiona els cobraments i pagaments de la Diputació i els seus organismes autònoms. Fa l’arqueig diari i el cobrament dels anuncis al BOP.

Servei de Contractació. Tramita les contractacions administratives, controla les certificacions i les fiances.

Servei de Gestió del Patrimoni. Realitza i manté l’inventari.

Serveis Jurídics. S’encarrega de la representació i defensa de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms davant els diversos òrgans jurisdiccionals i l’assessorament jurídic a la Presidència i diferents serveis de la Diputació mitjançant l’emissió de dictàmens i informes.

Recursos Humans. Tramita les qüestions laborals relacionades amb les retribucions salarials del personal de la institució. També gestiona la formació i la prevenció de salut. Directora de Recursos Humans: Belen Jové Martínez.

Arxiu. Recull i tracta les transferències documentals, custodia la documentació essencial i elabora inventaris, guies i catàlegs per a la difusió del fons documental.

Gabinet de presidència

Coordinació General. Coordina i supervisa l’aplicació i el funcionament de les accions vinculades a l’execució del pressupost de la corporació, tant pel que fa al seu funcionament intern com extern, a través de la col·laboració amb altres institucions de govern. Coordinadora General: Cèlia Argilés Andrés

Àrea de Planificació Estratègica i relacions Institucionals. Coordina la gestió dels diferents expedients que requereixen resolucions per part dels òrgans de govern de la corporació i les relacions externes de la Diputació amb altres institucions. Directora de Planificació Estratègica i relacions Institucionals: Laia Pérez Altisent.

Assesora l’àrea: Victor Costa i Llordés, en les tasques d’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucionals. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions del territori de Lleida. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per la Presidència. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de la Diputació de Lleida. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol i difusió de la Presidència. Assessorament en la definició i supervisió de l’agenda de la Presidència.

Àrea de Comunicació. S’encarrega de la comunicació corporativa i de les relacions de la Diputació amb els mitjans de comunicació. Assisteix els municipis en matèries de premsa i supervisa i elabora dossiers de premsa per a l’àrea de presidència. Cap de Comunicació: Ignasi Calvo. Assessora de Comunicació: Mireia Pomar i Natal.

Relacions Interdepartamentals. Supervisa les col·laboracions de la institució amb diferents entitats i associacions sense ànim de lucre. Assessor de Relacions amb Entitats i Associacions.

Relacions amb el Món Local. Coordina diferents programes d’inversions que tenen com a destinataris els municipis. Assessors de Relacions amb el Món Local: Marc Barbens i Casals. Òscar Martínez i Agustí.

Protocol. Coordina l’agenda d’actes públics de la institució. Té cura de la representativitat del president i dels diputats en els esdeveniments o actes on participa la Diputació de Lleida.

Parc Mòbil. Centralitza els vehicles que presten serveis de conservació de carreteres, trasllat de material i funcions de representació institucional, entre altres.

Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació (PDF)

Majordomia. En formen part els ordenances, que s’ocupen de l’atenció al públic i les visites, així com dels operaris que duen a terme tasques de manteniment.

Promoció Econòmica

Organisme autònom de la Diputació de Lleida que té com a principals objectius contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de Lleida i promoure l’emprenedoria al territori. Director del Patronat de Promoció Econòmica (Promeco): Ramon Boixadera Vinós. Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica: Teresa Botargues Giron.

CEEILleida. Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) creat l’any 2002 per la Diputació de Lleida amb participació d’altres institucions del territori. Aixopluga iniciatives empresarials en la seva fase inicial i durant tres anys. Actua com a viver d’empreses i té una xarxa per tot el territori de centres homòlegs a escala comarcal.

Xarxa CEI (XLS)

Cultura

L’acció de la Diputació de Lleida en matèria de cultura es realitza a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).  Director: Joan Josep Ardanuy.

Turisme

L’acció de promoció turística de la Diputació de Lleida es realitza a través del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida.

Gestió i recaptació de tributs locals

L’OAGRTL és l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, que dona servei als municipis tant telemàticament, per Internet, com presencialment, a través de les diverses oficines distribuïdes per totes les comarques del territori. Director: Xavier Monné Gimeno.

Escoles especials

Les Escoles Especials Llar de Sant Josep són un centre de titularitat pública de la Diputació de Lleida que atén alumnes d’entre 0 i 18 anys amb discapacitat psíquica. Estan ubicades al Complex de la Caparrella, a la ciutat de Lleida

Grups polítics

Cos d’assessors i administratius que donen assistència als diputats dels respectius grups polítics presents a la corporació.

Relació d'organismes i serveis (XLS)

Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

Relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació i les seves retribucions (PDF) Plantilla general de la Diputació 2019 (PDF)

Béns i Immobles de la Diputació de Lleida

Relació d’immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació

Informació sobre l’estructura de la Diputació i la província

Llista i dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació la Diputació

Tributs locals
Formació
Formació als empleats públics
Les Escoles Especials Llar de Sant Josep
1200 col·laboracions
Col·laboració amb 1.200 entitats i associacions lleidatanes
1200 col·laboracions
Col·laboració amb 1.200 entitats i associacions lleidatanes