Expedient 53/09

Núm. Expedient

53/09

Objecte de contracte

Implantació d'un sistema informàtic de control de consums energètics en ajuntaments de les comarques de Lleida

Publicació de la licitació

Data límit de presentació

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Negociat sense publicitat (art. 158.e i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic)

Tipus de licitació

- Pressupost: 51.724,14 €
- IVA: 8.275,86 €
- Total: 60.000 €
- Valor Estimat: 51.724,14 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

Garantia definitiva

5 % de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

Òrgan d'adjudicació

Revisió de preus

Admissió de variants

Presentació de propostes

Obertura de propostes

Servei promotor

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 1333, de 23 d'abril de 2010

Adjudicatari provisional: RSM GASSÓ AUDITORES (NIF: B-58010489)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, núm. 20, de 7 de juny de 2010

Adjudicatari: RSM GASSÓ AUDITORES (NIF: B-58010489)

Import de l'adjudicació: 49.568,97 € més 7.931,03 € d'IVA

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

Acta de la mesa de contractació

Projecte