Expedient 42/10

Núm. Expedient

42/10

Objecte de contracte

Adquisició d´estrenes per al personal de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Nadal 2010 (622 estrenes )

Publicació de la licitació

BOP núm. 111, de 12 d'agost de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 25 d'octubre de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Subministrament

Forma i procediment

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert amb pluralitat de criteris

Tipus de licitació

Pressupost: 27.726,44 € a raó de 44,58 €/estrena
IVA: 4.990,76 € a raó de 8,02 € /estrena
Total: 32.717,20 € a raó de 52,60 €/estrena
Valor estimat: 27.726,44 € sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de setembre de 2010

Anunci de la licitació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/05/montblanquetcriteris_editora_4_206_1.pdf

Requisitis del contractista

Els detallats al Plec de clàusules administratives (Clàusula Onzena)

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

SI, d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives (Clàusula Onzena i Clàusula Dotzena)

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta econòmica)
Data: Dijous, 7 d'octubre de 2010
Hora: A partir de les 9 hores.
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)

Servei promotor

SS.TT. d'Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm 3200 de 18 d´octubre de 2010

Adjudicatari provisional: ARIDOS ROMÀ ,SAU (NIF A-25012386)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern nùmero 40 de 22 de novembre de 2010

Adjudicatari: ARIDOS ROMA , SAU (NIF A-25012386)

Import de l'adjudicació: 274.553,64€ més 49.419,66 € d´IVA (Total: 323.973,30 €, IVA inclòs)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/05/montblanquetcriteris_editora_4_206_1.pdf

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/05/montblanquetcriteris_editora_4_206_1.pdf

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/05/montblanquetcriteris_editora_4_206_1.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/05/montblanquetcriteris_editora_4_206_1.pdf