Expedient 42/09

Núm. Expedient

42/09

Objecte de contracte

Treballs de revisió i modificació del Cadastre Urbà

Publicació de la licitació

BOP núm. 182, de 29 de desembre de 2009

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 25 de gener de 2010.

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris. Els criteris es troben detallats a l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives

Tipus de licitació

S'estableix un pressupost de 103.017,24 € més 16.482,76 € d'IVA (Total: 119.500 €, IVA inclòs), i un Valor Estimat de 103.017,24 €, sense incloure l'IVA, en base als següents preus unitaris:

Resolució documents 902, 903, 904

Incloent fitxa tècnica de gravació en paper.

1. Preu unitari 17,9 euros/expedient (iva inclòs).
El preu desglossat es:15,43 euros, més, 2,47 euros d'iva; total 17,9 euros

2. Resta uu en excés 3.9 euros/per unitat urbana (iva inclòs).
El preu desglossat es: 3,36 euros, més 0,54 euros d'iva; total 3,9 euros

Incloent suport magnètic amb dues còpies paper CU1

3. Format FXCU1 14.2 euros/u CU1 (iva inclòs)
El preu desglossat es: 12,24 euros, més, 1,96 euros d'iva; total 14,2 euros

Gravació directament a base de dades corporativa del Cadastre

4. Preu unitari 2,5 euros/uu (iva inclòs)
El preu desglossat es: 2,16 euros, més, 0,34 euros d'iva; total 2,5 euros

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

Un any, a partir de la signatura del contracte

Anunci de la licitació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/cadbop2009_editora_4_170_3.doc

Requisitis del contractista

1.- Solvència tècnica, l’haurà d’acreditar mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els últims 3 anys. Aquests serveis o treballs que acreditin la solvència tècnica hauran de ser iguals als treballs establerts en l’objecte d’aquest contracte. Es considerarà que no es té la solvència tècnica adequada per l’execució d’aquest contracte, cas que els treballs aportats siguin de diferent naturalesa a l’objecte d’aquest contracte o dins dels treballs de la mateixa naturalesa, que el nombre d’expedients tramitats sigui inferior a mil.

2.- La solvència econòmica l’haurà d’acreditar mitjançant informe d’institucions financeres.

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de l'Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida.

- Adjudicació definitiva: Consell d'Administració de l'Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

Segons l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Presentació de propostes

D'acord amb la Clàusula Dotzena del Plec de Clàusules Administratives

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 1 (Documentació) i Sobre núm. 2 (Oferta Tècnica)
Data: Dijous, 11 de febrer de 2010
Hora: 12'00 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)

Servei promotor

Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/cadtec2009_editora_4_170_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/cadadm2009_editora_4_170_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/adjprovcadastreurba_editora_4_170_4.pdf

Projecte