Expedient 4/10

Núm. Expedient

4/10

Objecte de contracte

Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida. Zona 2

Publicació de la licitació

- DOUE: S/55, de 19-3-10 (Anunci enviat el 17 de març de 2010) - BOE: núm. 77, de 30 de març de 2010 - BOP: núm. 43, de 27 de març de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Urgència
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris

Tipus de licitació

- Pressupost: 2.400.095,50 €
- IVA: 296.016,80 €
- Valor Estimat: 4.800.191 €

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

La durada del present contracte s’estableix per tres (3) anys, a partir de la data d’autorització per a l’iniciació dels treballs per part de la Diputació de Lleida, i els terminis parcials seran els que es fixen en l’aprovació del programa de treball. No obstant això, es podrà dur a terme la seva pròrroga, d’any en any, fins a un màxim de tres anys més. L’esmentada pròrroga s’haurà d’adoptar de forma expressa, amb una antelació mínima de tres (3) mesos a la data de finalització del contracte. Aquestes no poden ser concertades aïlladament o conjuntament per un termini superior al fixat originàriament. En qualsevol cas, la durada total màxima del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà ser superior a sis (6) anys.

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup O Subgrup 2 Categoria d
b) Empreses no espanyoles pertanyents a la Unió Europea: Hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financiera, i tècnica i professional, mitjançant els documents establerts als articles 64.1.a), 67.a), 67.b) i 67.c) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
c) Tots els licitadors, a més a més, hauran de completar l'acreditació de la solvència mitjançant el compromís d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que concretats a l'oferta es prevegui com a necessaris per a la seva correcta i adequada execució, els quals hauran de ser iguals o superiors als establerts a la Clàusula 9.2.2.d) del Plec de clàusules administratives particulars.

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

D'acord amb la Clàusula 22na. del Plec ce clàusules administratives particulars

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives particulars

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives particulars

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta Econòmica)
Data: Dimecres, 23 de juny de 2010
Hora: 09'00 hores
Lloc: Sala Viladrich de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26)

Servei promotor

SS.TT. de Vies i Obres de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 2486, de 5 d'agost de 2010

Adjudicatari provisional: UTE M. I J. GRUAS, SA (NIF: A-25031576) I ÀRIDS ROMÀ, SAU (NIF: A-25012386)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 15 de novembre de 2010

Adjudicatari: M. y J. GRUAS, SA, y ÀRIDOS ROMÀ, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 (abreviadament, UTE CONSERVACIÓ ALT URGELL, LA CERDANYA I EL SOLSONÈS),

Import de l'adjudicació: 2.157.685,85 € més 300.482,75 € d'IVA (Total: 2.458.168,60 €, IVA inclòs)

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/zona2internet_editora_4_184_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/pptzona2.pdf