Expedient 35/10

Núm. Expedient

35/10

Objecte de contracte

Subministrament i instal.lació en l'espai públic urbà d'àrees d'espais lúdics i de salut per a la gent gran, per a la seva donació als ens locals de la província

Publicació de la licitació

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 9 de setembre de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Subministrament

Forma i procediment

Procediment: Obert
Tramitació : Ordinària
Forma : Pluralitat de criteris ,detallats a l'Annex I del Plec de Clàusules administratives

Tipus de licitació

Pressupost: 762.711,86 € més 137.288,14 € d´IVA (Total 900.000 €)
Valor Estimat: 762.711,86 €

Garantia provisional

No

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació

Termini d'execució

El lliurament es durà a terme d´acord amb el següent calendari: -Any 2010: 15 unitats que s´hauran de poder subministrar a partir dels 45 dies naturals comptats des de la data de signatura del contracte per la col.locació durant el segon semestre del 2010 en funció de les necessitats i prioritats que marqui l´administració . -2 de gener de 2011: 20 unitats , ja fabricades , que es col.locaran durant el primer semestre del 2011 en funció de les necessitats i prioritats que marqui l´administració . -1 de juliol de 2011: 15 unitats , i en el seu cas les restants, que es col.locaran durant el segon semestre del 2011 en funció de les necessitats i prioritats que marqui l ádministració.

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

Els detallats a la Clàusula Desena i Onzena del Plec de Clàusules Administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

D'acord amb la Clàusula Vintena del Plec de Clàusules Administratives

Admissió de variants

No

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Obertura de propostes

Obertura Oferta Econòmica
Dijous, 11 de novembre de 2010
Hora: A partir de les 09'00 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida

Servei promotor

Àrea d'Assistència i Cooperació Municipal, Salut Pública i Servei d'Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 3734, de 15 de novembre de 2010

Adjudicatari provisional: LAPPSET ESPAÑA VR, SL (NIF: B-60961554)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta deGovern, núm. 43, de 20 de desembre de 2010

Adjudicatari: LAPPSET ESPAÑA VR, SL (NIF: B-60961554)

Import de l'adjudicació: 750.508,20 € més IVA, a raó d'un preu unitari de 12.508,47 € més 2.251,52 € d'IVA

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/parcstecniques_editora_4_205_1.pdf

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/parcsadministratives_editora_4_205_2.pdf

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/parcsadjprov_editora_4_205_4.pdf

Projecte