Expedient 28/10

Núm. Expedient

28/10

Objecte de contracte

Projecte desglossat núm. 1 de condicionament, millora i eixamplament de la carretera LV-7021 d'Artesa de Lleida al Cogul. Tram: d'Aspa al Cogul. PK. 7+560 al PK. 8+760

Publicació de la licitació

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Obres

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris (els quals es detallen a l'apartat "Plec de condicions tècniques")

Tipus de licitació

- Pressupost: 726.941,54 €
- IVA: 116.310,64 €
- Total: 843.252,18 €
- Valor Estimat: 726.941,54 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

12 mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup A Subgrup 2 Categoria d
Grup B Subgrup 2 Categoria b
Grup G Subgrup 4 Categoria c
b) Empresaris estrangers comunitaris: Hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta Econòmica)
Data: Dilluns, 5 de juliol de 2010
Hora: 09'30 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26)

Servei promotor

SS.TT. d'Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 2176, de 15 de juliol de 2010

Adjudicatari provisional: ÁRIDOS ROMÀ, SAU (NIF: A-25012386)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 6 de setembre de 2010

Adjudicatari: ÁRIDOS ROMÀ, SAU (NIF: A-25012386)

Import de l'adjudicació: 626.987,08 € més 112.857,67 € d'IVA

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/aspacogulcrit_editora_4_197_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/aspacoguladm_editora_4_197_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/aspacoguladjprov_editora_4_197_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/aspa.pdf