Expedient 27/10

Núm. Expedient

27/10

Objecte de contracte

Servei de catering, elaboració, subministrament i transport pel servei de menjador a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida

Publicació de la licitació

BOP núm. 71, de 22 de maig de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 18 de juny de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris, els quals es detallen a l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives

Tipus de licitació

- Pressupost: 139.920 €
- IVA: 9.794, 40 €
- Valor Estimat: 279.840 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

La durada del servei s’estableix pel Curs Escolar 2010/2011 i 2011/2012. (dos cursos). Es podrà procedir a la seva pròrroga, de Curs Escolar en Curs Escolar, sense que la durada total del servei, incloent les pròrrogues, pugui excedir de quatre cursos escolars, sempre que la pròrroga s’acordi per mutu acord de les parts, amb una antelació mínima de tres (3) mesos a la data de venciment del contracte.

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

Al tractar-se d’un contracte de serveis d’import superior a 120.000 € s’aplicarà el que estableix l’article 54 de la LCSP, d’acord amb el qual el contractista haurà d’acreditar la classificació que tot seguit s’asssenyala:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
M 6 a

En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació la seva capacitat econòmica, financera i tècnica en la forma següent:

1.- Definició dels criteris de solvència econòmica

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’aportació dels següents documents:

- Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o registre oficial que correspongui.

- Declaració sobre el volum global de negocis i sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles.

2.- Definició dels criteris de solvència tècnica

Per aquest contracte, la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent documentació que serà avalada per certificats acreditatius:

- Relació de serveis en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució, amb indicació de l’import, dates i lloc d’execució.

- Declaració que indiqui els tècnics o unitats tècniques de què disposi per a l’execució del contracte, especialment els responsables del control de qualitat.

- Títols acadèmics i professionals de l’empresari, directius i responsable del contracte.

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que es puguin aplicar.

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys.

- Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l’execució del contracte.

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives (Clàusula Vintena)

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta Econòmica)
Data: Dilluns, 5 de juliol de 2010
Hora: 09'30 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26)

Servei promotor

Escoles Especials de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret num.2373 , de 28 de juliol de 2010

Adjudicatari provisional: ALESSA CATERING SERVICES,SA (NIF: A- 0882718

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern , de 13 de setembre de 2010

Adjudicatari: ALESSA CATERING SERVICES,SA (NIF: A- 08827180)

Import de l'adjudicació: 137.174,40 € més 10.973,95 € d´IVA al 8% (Total: 148.148,35 € IVA inclòs) per als dos primers cursos escolars de durada inicial del contracte (2010/2011 i 2011/2012)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/cateringtec2010_editora_4_201_1.pdf

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/cateringadm2010_editora_4_201_2.pdf

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/acta_3_adj_prov_catering_escoles_especials_27-10_editora_4_201_4.doc

Projecte