Expedient 26/10

Núm. Expedient

26/10

Objecte de contracte

Servei de transport escolar de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida al Complex de La Caparrella

Publicació de la licitació

BOP núm. 71, de 22 de maig de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 18 de juny de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris, els quals es detallen a l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives

Tipus de licitació

- Pressupost: 79.150 €
- IVA: 5.540,50 €
- Valor Estimat: 158.300 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

La durada del servei s’estableix pel Curs Escolar 2010/2011 i 2011/2012. (dos cursos). Es podrà procedir a la seva pròrroga, de Curs Escolar en Curs Escolar, sense que la durada total del servei, incloent les pròrrogues, pugui excedir de quatre cursos escolars, sempre que la pròrroga s’acordi per mutu acord de les parts, amb una antelació mínima de tres (3) mesos a la data de venciment del contracte.

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’aportació de presentar qualsevol de la documentació establerta a l’article 64 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, essent obligatòria en qualsevol cas la presentació de la següent:

- Informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

2.- Definició dels criteris de solvència tècnica

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’aportació de presentar qualsevol de la documentació establerta a l’article 67 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, essent obligatòria en qualsevol cas la presentació de la següent:

- Declaració del material, instal•lacions i equipament tècnic del qual disposi l’empresari per a la realització del contracte.

No obstant això, aquells licitadors que acreditin la classificació que s’assenyala, restaran exempts d’acreditar la solvència econòmica i tècnica ressenyada anteriorment:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
R 1 a

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives (Clàusula Vintena)

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta Econòmica)
Data: Dilluns, 5 de juliol de 2010
Hora: 09'30 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26)

Servei promotor

Escoles Especials de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 2108, de 8 de juliol de 2010

Adjudicatari provisional: AUTOCARS SALVIA, SL (NIF: B-25401241)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 6 de setembre de 2010

Adjudicatari: AUTOCARS SALVIA, SL (NIF: B-25401241)

Import de l'adjudicació: 69.652 € més 5.572,16 € d'IVA

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/transporttec2010_editora_4_200_1.pdf

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/transportadm2010_editora_4_200_2.pdf

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/adjprovtransport_editora_4_200_4.pdf

Projecte