Expedient 24/10

Núm. Expedient

24/10

Objecte de contracte

Adquisició d'un aplicatiu informàtic per al Departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida

Publicació de la licitació

Data límit de presentació

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Subministrament

Forma i procediment

Òrgan de contractació: Junta de Govern numero 41 de 29 de novembre de 2010

Adjudicatari: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL (NIF: B80004732)

Import de l'adjudicació: 54.000 € més 9.720 € (Total: 63.720 €, IVA inclós)

Tipus de licitació

Pressupost: 60.000 €
IVA: 9.600 €
Total : 69.600 €
Valor estimat: 60.000 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

Garantia definitiva

5 % de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

Òrgan d'adjudicació

Revisió de preus

Admissió de variants

Presentació de propostes

Obertura de propostes

Servei promotor

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm 3199 de 18 d'octubre de 2010

Adjudicatari provisional: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL (NIF: B80004732)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern numero 41 de 29 de novembre de 2010

Adjudicatari: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL (NIF: B80004732)

Import de l'adjudicació: 54.000 € més 9.720 € (Total: 63.720 €, IVA inclós)

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

Acta de la mesa de contractació

Projecte