Expedient 22/10

Núm. Expedient

22/10

Objecte de contracte

Projecte constructiu. Ferm. Millora del ferm i execució de cunetes de formigó. Carretera L-912 del PK. 0+000 al 12+040. Tram: Sant Salvador de Toló (L-911)-Els Capblons (C-1412b)

Publicació de la licitació

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Obres

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris (els quals es detallen a l'apartat "Plec de condicions tècniques")

Tipus de licitació

- Pressupost: 1.993.166,13 €
- IVA: 318.906,58 €
- Total: 2.312.072,71 €
- Valor Estimat: 1.993.166,13 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

9 mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup G Subgrup 4 Categoria f
b) Empresaris estrangers comunitaris: Hauran d'acreditar la seva solvència tècncia i econòmica d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 1 (Documentació) i posteriorment Sobre núm. 2 (Oferta Tècnica):
Dijous, 27 de maig de 2010, a les 09'00 hores.
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)
Obertura sobre 3 (oferta económica):27 de juliol de 2010 a les 13.00 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (c/ Carme,26 25007 Lleida)

Servei promotor

SS.TT. de Vies i Obres de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm 2997 de 5 d´octubre de 2010

Adjudicatari provisional: UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SA (NIF: A-25006834) I JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA (NIF: A-2503880)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern número 39/2010 de 15 de novembre de 2010

Adjudicatari: UTE FERM TOLO-CAPBLONS (NIF: U25717208) (UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SA I JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA)

Import de l'adjudicació: 1.806.319,28 € més 325.137,47 € d´IVA (Total : 2.131.456,75 € , IVA inclòs)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/capblonscrit_editora_4_195_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/capblonsadm_editora_4_195_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/elscapblons_editora_4_195_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/capblons.pdf