Expedient 21/10

Núm. Expedient

21/10

Objecte de contracte

Projecte condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-5111 de la C-1412b a Suterranya. PK. 0+000 a l'1+676

Publicació de la licitació

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Obres

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris (els quals es detallen a l'apartat "Plec de condicions tècniques")

Tipus de licitació

- Pressupost: 358.702,88 €
- IVA: 57.392,46 €
- Total: 416.095,34 €
- Valor Estimat: 358.702,88 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

6 mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup G Subgrup 4 Categoria d
b) Empresaris estrangers comunitaris: Hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

NO

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 1 (Documentació) i posteriorment Sobre núm. 2 (Oferta Tècnica):
Dijous, 27 de maig de 2010, a les 09'00 hores.
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)

Servei promotor

SS.TT. de Vies i Obres de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 2488, de 5 d'agost de 2010

Adjudicatari provisional: MIQUEL RIUS, SA (NIF: A-25042987)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 27 de setembre de 2010

Adjudicatari: MIQUEL RIUS, SA (NIF: A-25042987)

Import de l'adjudicació: 324.000 € més 58.320 € d'IVA (Total: 382.320 €, IVA inclòs)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/suterranyacrit_editora_4_194_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/suterranyaadm_editora_4_194_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/suterranyainternet_editora_4_194_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/suterranya.pdf