Expedient 20/10

Núm. Expedient

20/10

Objecte de contracte

Projecte de millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-2012 de Les Borges Blanques a la N-240. PK. 17+435 al 20+820. Tram: Fulleda-Tarrés

Publicació de la licitació

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Obres

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluratlitat de criteris (els quals es detallen a l'apartat "Plec de condicions tècniques")

Tipus de licitació

- Pressupost: 980.204,11 €
- IVA: 156.832,66 €
- Total: 1.137.036,77 €
- Valor Estimat: 980.204,11 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

9 mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup G Subgrup 4 Categoria e
b) Empresaris estrangers comunitaris: Hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Presentació de propostes

D'acord amb l'establert al Plec de clàusules

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta econòmica)
Data: Dijous, 7 d'octubre de 2010
Hora: A partir de les 9 hores
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)

Servei promotor

SS.TT. de Vies i Obres de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm.3469 de 2 de novembre de 2010

Adjudicatari provisional: M I J GRUAS , SA (NIF: A-25031576)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 13 de desembre de 2010

Adjudicatari: M I J GRUAS , SA (NIF: A-25031576)

Import de l'adjudicació: 862.579,62 € més 18 % d'IVA, 155.264,33 € (Total: 1.017.843,95 €)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/fulledacrit_editora_4_193_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/fulledaadm_editora_4_193_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/fulledaadj_editora_4_193_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/fulleda-tarres.pdf