Expedient 19/10

Núm. Expedient

19/10

Objecte de contracte

Projecte desglossat núm. 1. Condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LP-4033a de la N-260 (Bellver de Cerdanya) a la C-16 (Balltarga). PK. 0+980 al 2+500. Tram: final ZU de Bellver de Cerdanya a la C-16 (Balltarga)

Publicació de la licitació

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010

Data límit de presentació

Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Obres

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb pluralitat de criteris (els quals es detallen a l'apartat "Plec de condicions tècniques")

Tipus de licitació

- Pressupost: 1.120.197,84 €
- IVA: 179.231,65 €
- Total: 1.299.429,49 €
- Valor Estimat: 1.120.197,84 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

NO

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

Onze (11) mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

a) Classificació: Grup A Subgrup 2 Categoria c
Grup G Subgrup 4 Categoria e

b) Empresaris estrangers comunitaris: Hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica d'acord amb l'establert al Plec de clàusules administratives

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de la Diputació de Lleida
- Adjudicació definitiva: Junta de Govern de la Diputació de Lleida

Revisió de preus

NO

Admissió de variants

D'acord amb el Plec de clàusules

Presentació de propostes

D'acord amb el Plec de Clàusules

Obertura de propostes

Obertura Sobre núm. 3 (Oferta Econòmica)
Dimarts, 7 de setembre de 2010, a partir de les 09'00 hores.
Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26 25007 Lleida)

Servei promotor

SS.TT. de Vies i Obres de la Diputació de Lleida

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 3468 de 2 de novembre de 2010

Adjudicatari provisional: SORIGUE-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ,SA (NIF: A-08112716)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Junta de Govern, de 13 de desembre de 2010

Adjudicatari: SORIGUE-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ,SA (NIF: A-08112716)

Import de l'adjudicació: 946.590,22 € més 18 % d'IVA, 170.386,24 € (Total: 1.116.976,46 €)

Plec de condicions tècniques

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/bellvercrit_editora_4_192_1.doc

Plec de condicions administratives

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/bellveradm_editora_4_192_2.doc

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/bellveradj_editora_4_192_4.pdf

Projecte

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/bellver1.pdf