Expedient 1/10

Núm. Expedient

1/10

Objecte de contracte

Treballs de localització a la comarca del Segrià de les unitats urbanes omeses o no actualitzades a la base de dades cadastrals

Publicació de la licitació

Data límit de presentació

Situació

Adjudicada

Tipus de contracte

Serveis

Forma i procediment

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Negociat sense publicitat (art. 158.e i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic)

Tipus de licitació

- Pressupost: 45.020,33 €
- IVA: 7.203,25 €
- Total: 52.223,58 €, d'acord amb els preus unitaris que es detallen al Plec de Clàusules, i que són:

CONCEPTE PREU SENSE IVA IVA TOTAL
Visita de camp 2,84 0,46 3,30
Atenció al públic i formació d’expedient 12,93 2,07 15,00
Excés d’unitats atenció al públic... 3,45 0,55 4,00
Resolució documents 902, 903 i 904 15,43 2,47 17,90
Excés d’unitats 3,36 0,54 3,90
Resolució de documents 902, 903 i 904 Format FXCU1 12,24 1,96 14,20
Gravació a la base de dades corporativa del Cadastre 2,16 0,34 2,50

- Valor Estimat: 45.020,33 €, sense incloure l'IVA

Garantia provisional

Garantia definitiva

5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Termini d'execució

6 mesos

Anunci de la licitació

Requisitis del contractista

Òrgan d'adjudicació

- Adjudicació provisional: Presidència de l'Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida.
- Adjudicació definitiva: Consell d'Administració de l'Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida.

Revisió de preus

Admissió de variants

Presentació de propostes

Obertura de propostes

Servei promotor

Adjudicació provisional

Òrgan de contractació: Decret núm. 1286, de 4 de maig de 2010

Adjudicatari provisional: DELTA 95, ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS Y TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS, SAL (NIF: A-22185193)

Adjudicació definitiva

Òrgan de contractació: Consell d'Administració, de 21 de juny de 2010

Adjudicatari: DELTA 95, ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS Y TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS, SAL (NIF: A-22185193)

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

Acta de la mesa de contractació

http://www.diputaciolleida.cat/wp-content/uploads/2014/09/adjprovomisssegria_editora_4_198_4.pdf

Projecte