Procediment d’elecció

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’elecció dels òrgans de govern de les províncies és de caràcter indirecte —no existeix votació directa dels ciutadans als candidats d’aquest càrrec— a partir dels resultats obtinguts en les eleccions municipals, segons el que estableix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Així, el nombre de diputats provincials corresponents a cada província és determinat en funció del seu nombre de residents. La circumscripció de Lleida —la població de la qual no arriba als 500.000 residents— compta amb 25 diputats. La distribució proporcional dels diputats entre els partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions electorals, la porta a terme la junta electoral de zona en el desè dia posterior a les eleccions municipals, d’acord amb un criteri de proporcionalitat i atenent al nombre de residents de cada partit judicial.

La distribució proporcional dels diputats provincials de Lleida és la següent:

 

Junta electoral de la zona de Lleida

Demarcació de Lleida, 13 diputats
Demarcació de les Borges Blanques, 1 diputat

Junta electoral de la zona de Balaguer

Junta electoral de Balaguer, 3 diputats

Junta electoral de la zona de Cervera

Junta electoral de Cervera, 3 diputats

Junta electoral de la zona de Tremp

Demarcació de Tremp, 1 diputat
Demarcació de Sort, 1 diputat

Junta electoral de la zona de la Seu d’Urgell

Demarcació de la Seu d’Urgell, 1 diputat
Demarcació de Solsona, 1 diputat

Junta electoral de la zona de Vielha

Junta electoral de Vielha, 1 diputat

El marc legal que regula aquest procediment electoral és la Llei de règim electoral general de 1985, la qual estableix a l’art. 205 el procediment d’assignació de llocs a cada partit, coalició, federació o agrupació, i a l’art. 206, el procediment d’elecció interna dels diputats.