Conveni amb els Consells Comarcals per a la cooperació i assistència als municipis

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Des de l’any 2011, la Diputació de Lleida ha intensificat el seu compromís de col·laboració i coordinació amb ajuntaments i consells comarcals i ha mantingut redefinides i ampliades les seves línies d’ajut perquè els ens locals puguin fer front al dia a dia municipal, amb l’impuls d’una sèrie de mesures encaminades a agilitar el procés de pagament de subvencions per reduir el temps del procés petició-concessió- abonament a les entitats locals.

En el transcurs d’aquestes reunions s’han concretat aspectes com el reforç de la informació i l’assistència als ens locals a l’hora de gestionar, preparar i presentar projectes amb cofinançament de la Unió Europea, ajuts als consells per al finançament del servei de menjador escolar no obligatori, ajuts d’urgència que gestionen els consells comarcals o el seguiment pels dèficits de subministrament elèctric al territori.

Els convenis entre la Diputació i els consells en cooperació i assistència municipal permeten la prestació de funcions públiques reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal (serveis de secretaria, intervenció i tresoreria), les despeses dels quals són subvencionades amb una quantitat superior al milió d’euros. Mentre que amb la prestació
del servei de cooperació i d’assistència als municipis de la comarca se subvenciona l’assessorament, l’elaboració d’informes i la redacció de documents juridicoadministratius, economicofinancers, etc.; i, també, l’elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics sobre obres i serveis locals. A aquests conceptes, la Diputació hi destina una subvenció prop de dos milions d’euros.

Extracte del conveni amb els Consells Comarcals per a la cooperació i assistència als municipis 2015 (PDF) Extracte del conveni amb els Consells Comarcals per a la cooperació i assistència als municipis 2014 (PDF)

Extracte del conveni amb els Consells Comarcals per a la cooperació i assistència als municipis 2013 (PDF)
Documents per justificar les despeses del conveni signat amb la Diputació per finançar i delegar les competències en matèria de cooperació i assistència als Consells Comarcals.

Certificat de l'interventor (DOC)
Certificat del gerent (DOC)