Convocatòria i de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals. Anualitat 2023

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Convocatòria i de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals. Anualitat 2023.

    1. Diligència de la Junta de Govern 
    2. Convocatòria publicat al BOP 

Documentació a presentar:

Sol·licitud (fora de termini) 

Documentació a presentar per a la justificació:

1.- Compte justificatiu simplificat

3- Declaració responsable de publicitat

4- Certificació de l’expedient administratiu de contractació: Només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a les quanties establertes per al Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor.

 Un cop emplenat el compte  justificatiu i signat electrònicament, heu de presentar-lo, juntament amb la resta de documentació, mitjançant instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/), o bé a través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT.