Assistència a tribunals de selecció

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció:

Designació de personal  de la Diputació per formar part com a membre de tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre que es disposi de personal especialitzat per avaluar les proves.

Com se sol·licita:

Mitjançant el portal de tramitació eacat.

Contacte:

Unitat prestadora del servei: Direcció de Recursos Humans. Secció de Règim Intern.

Correu electrònic: rrhh@diputaciolleida.cat

A qui va adreçat:

Ajuntaments i consells comarcals podran ser destinataris d’aquest servei quan es tracti de llocs a seleccionar que requereixin d’una especialització per raó de la matèria o per la seva titulació, sempre i quan estigui degudament motivat que no es disposen dels recursos tècnics adequats.

Règim econòmic aplicable:

No subjecte a preu públic.

Documentació a presentar:

Bases de la convocatòria de selecció.