Assistència a tribunals de selecció

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Designació de personal de la Diputació per formar part com a membre de tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre que es disposi de personal especialitzat per avaluar les proves.

Ajuntaments i consells comarcals podran ser destinataris d’aquest servei quan es tracti de llocs a seleccionar que requereixin d’una especialització per raó de la matèria o per la seva titulació, sempre que estigui degudament motivat que no es disposen dels recursos tècnics adequats.

  • Com se sol·licita: mitjançant el portal de tramitació eacat.
  • Unitat prestadora del servei: Direcció de Recursos Humans, secció de Règim Intern.
  • Correu electrònic: rrhh@diputaciolleida.cat