Eixos d’actuació i serveis

newspapers-4565916_960_720

Gestió documental

La seva finalitat principal és l’organització, gestió i control dels documents, des del moment en què són rebuts o generats per la Diputació fins que són arxivats definitivament, per tal de fer-los accessibles als ciutadans i a l’administració. Assessora forma el personal de les unitats administratives en l’organització dels arxius de gestió.

Arxiu central

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Lleida al llarg de la seva història fins a l’actualitat i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre els segles XVIII al XXI i ocupa més de 3 quilòmetres lineals de prestatgeria.

És per aquest motiu que l’Arxiu central acull les funcions d’arxiu històric i arxiu administratiu de la diputació de Lleida.

Estudis i informes

Realització de cerques d’informació i elaboració de dossiers informatius a partir de la documentació tractada arxivísticament, les bases de dades documentals com ara de premsa i altres publicacions oficials.

Biblioteca – Hemeroteca auxiliar de l’Arxiu Central

Conté obres de referència històrica i publicacions d’interès relacionades les temàtiques pròpies de les comarques de Lleida