Ajuts per a aigües

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

Concessió d’ajuts a municipis amb deficiències d’aigua de boca.

Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar aquests ajuts tots els municipis de la demarcació de Lleida amb deficiències en el subministrament d’aigua.

Termini de presentació

Les sol·licituds es podran presentar durant tot l’any, a partir del moment en què hagi sorgit la necessitat.

Documentació

Sol·licitud segons el formulari normalitzat (DOC)
Pressupost i/o factura de l’actuació
Declaració de no tenir cap causa de prohibició per rebre la subvenció
Declaració d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social

Procediment

S’ha d’adreçar la sol·licitud i la resta de documentació exigida a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida. Aquest sol·licitud la caldrà trametre al Registre General de la institució (C/ del Carme, 26 25007, de Lleida).

Més informació

Ajuts directes