Aprobacion dera Generalitat a tres projèctes FEDER dera Deputacion de Lhèida

FEDER_WEB

Eth pressupòst aprovat entre es tres projèctes ei de 8.154.357,28 €, çò que represente ua captacion de hons FEDER de 4.077.178,64 €

Eth Departament de Presidéncia dera Generalitat de Catalonha aprovèc, damb data 7 de junh, tres projèctes FEDER presentadi pera Deputacion de Lhèida (Camins tradicionaus des Pirenèus, Camin de Sant Jaume: hilat peth auviatge, e Païsatges de Ponent) damb un pressupòst de 8.154.357,28 €, un hèt que represente ua captacion de hons FEDER de 4.077.178,64 €.

Concrètaments, eth projècte ‘Camins tradicionaus des Pirenèus’ consistís en profitar eth hilat de camins tradicionaus de forma que vertèbre eth senderisme enes comarques pirenenques, mejançant era connexion des nuclèus de poblacion, era dinamizacion dera sua economia e era religadura de toti es territòris, atau coma era realizacion d’òbres de restauracion, adeqüacion e mesa en valor d’infrastructures restacades damb eth hilat. Beneficie es comarques deth Naut Pirenèu, der Aran, deth Solsonés e part dera Noguera. Er impòrt elegible deth projècte ei de 1.750.250,99 € e eth cofinançament de FEDER serà de 875.125,49 €.

Per çò que tanh ath projècte ‘Camin de Sant Jaume: hilat peth auviatge’, consistís en méter en valor tota era riquesa patrimoniau qu’aufrís eth camin de Sant Jaume ath sòn pas per Catalonha e, concrètaments, en tram comprenut entre Tàrrega e Alfarràs. Se preven 20 intervencions en auviatge de 17 municipis e accions de promocion e gestion deth trajècte. Er impòrt elegible deth projècte ei de 2.465.485,91 € e eth cofinançament de FEDER serà de 1.232.742,95 €.

Fin finau, eth projècte ‘Païsatges de Ponent’ consistís en méter en valor er auviatge naturau e culturau de cinc encastres d’accion: eth Canau d’Urgelh, era Noguera Baisha, es Païsatges dera Aigua (nòrd deth Segrià), es Païsatges der Òli (es Garrigues) e eth Segrià Shut. En totau, se preven 90 accions en 55 municipis damb un impòrt elegible deth projècte de 3.968.620,33 € e eth cofinançament de FEDER de 1.984.310,16 €.

Entà çò qu’ei deth periòde 2015-2019, ara demarcacion provinciau de Lhèida s’an aprovat 95 operacions de FEDER per un volum de despensa elegible d’uns 45,5 M€, çò que a implicat era captacion de 22,7 M€ de hons FEDER. D’aguestes, 7 operacions son de gestion dirècta dera Deputacion de Lhèida e representen ua inversion elegible de 15,3 M€ atau coma era mobilizacion de 7,6 M€ de hons FEDER.

Eth rèste d’operacions (88) son d’autes administracions (ajuntaments, conselhs comarcaus) o entitats (universitat, centres tecnologics, associacions sense ànim de lucre), e arreceben assisténcia tecnica per part deth Patronat de Promocion Economica e supòrt economic per part dera Deputacion de Lhèida per un totau d’uns 7 M€.

Lhèida, 12 de junh de 2019

FEDER_WEB

El presupuesto aprobado entre los tres proyectos es de 8.154.357,28 €, lo que representa una captación de fondos FEDER de 4.077.178,64 €

El Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya aprobó, con fecha 7 de junio, tres proyectos FEDER presentados por la Diputación de Lleida (Caminos Tradicionales de los Pirineos, Camino de Santiago: Red por el Patrimonio y Paisajes de Ponent) con un presupuesto de 8.154.357,28 €, lo que representa una captación de fondos FEDER de 4.077.178,64 €.

Concretamente, el proyecto Caminos Tradicionales de los Pirineos consiste en aprovechar la red de caminos tradicionales de forma que vertebre el senderismo en las comarcas pirenaicas, conectando los núcleos de población, dinamizando su economía y religando todos los territorios, así como la realización de obras de restauración, adecuación y valorización de infraestructuras relacionadas con la red. Beneficia a las comarcas del Alto Pirineo, Aran, El Solsonès y parte de La Noguera. El importe elegible del proyecto es de 1.750.250,99 € y la cofinanciación de FEDER será de 875.125,49 €.

El proyecto Camino de Santiago: Red por el Patrimonio, consiste en poner en valor toda la riqueza patrimonial que ofrece el camino de Santiago a su paso por Cataluña, y, en concreto, el tramo comprendido entre Tàrrega y Alfarràs. Se prevén 20 intervenciones en el patrimonio de 17 municipios y acciones de promoción y gestión del trayecto. El importe elegible del proyecto es de 2.465.485,91 € y la cofinanciación de FEDER será de 1.232.742,95 €.

Por último, el proyecto Paisajes de Ponent consiste en valorizar el patrimonio natural y cultural de cinco ámbitos de actuación: Canal d’Urgell, Noguera Baja, Paisajes del Agua (norte del Segrià), Paisajes del Aceite (Garrigues) y el Segrià Seco. En total, se prevén 90 actuaciones en 55 municipios, siendo el importe elegible del proyecto de 3.968.620,33 € y la cofinanciación de FEDER, de 1.984.310,16 €.

En cuanto al periodo 2015-2019, en la demarcación provincial de Lleida se han aprobado 95 operaciones de FEDER por un volumen de gasto elegible de unos 45,5 M€, lo que ha implicado la captación de 22,7 M€ de fondos FEDER. De estas, 7 operaciones son de gestión directa de la Diputación de Lleida, que representan una inversión elegible de 15,3 M€ y la movilización de 7,6 M€ de fondos FEDER.

El resto de operaciones (88) son de otras administraciones (ayuntamientos, consejos comarcales) o entidades (universidad, centros tecnológicos, asociaciones sin ánimo de lucro), y reciben asistencia técnica por parte del Patronato de Promoción Económica y apoyo económico de la Diputación de Lleida por un total de unos 7 M€.

Lleida, 12 de junio de 2019

El pressupost aprovat entre els tres projectes és de 8.154.357,28 €, la qual cosa representa una captació de fons FEDER de 4.077.178,64 €

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar, amb data 7 de juny, tres projectes FEDER presentats per la Diputació de Lleida (Camins tradicionals dels Pirineus, Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni, i Paisatges de Ponent) amb un pressupost de 8.154.357,28 €, un fet que representa una captació de fons FEDER de 4.077.178,64 €.

Concretament, el projecte ‘Camins tradicionals dels Pirineus’ consisteix en aprofitar la xarxa de camins tradicionals de forma que vertebri el senderisme en les comarques pirinenques, connectant els nuclis de població, dinamitzant la seva economia i relligant tots els territoris, així com la realització d’obres de restauració, adequació i valorització d’infraestructures relacionades amb la xarxa. Beneficia les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran, el Solsonès i part de la Noguera. L’import elegible del projecte es de 1.750.250,99 €, i el cofinançament de FEDER serà de 875.125,49 €.

Pel que fa al projecte ‘Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni’, consisteix en posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el camí de Sant Jaume al seu pas per Catalunya i, concretament, en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs. Es preveuen 20 intervencions en el patrimoni de 17 municipis i accions de promoció i gestió del trajecte. L’import elegible del projecte és de 2.465.485,91 €, i el cofinançament de FEDER serà de 1.232.742,95 €.

Per últim, el projecte ‘Paisatges de Ponent’ consisteix en valoritzar el patrimoni natural i cultural de cinc àmbits d’actuació: el Canal d’Urgell, la Noguera Baixa, els Paisatges de l’Aigua (nord del Segrià), els Paisatges de l’Oli (les Garrigues) i el Segrià Sec. En total, es preveuen 90 actuacions en 55 municipis, essent l’import elegible del projecte de 3.968.620,33 €, i el cofinançament de FEDER de 1.984.310,16 €.

Pel que fa al període 2015-2019, a la demarcació provincial de Lleida s’han aprovat 95 operacions de FEDER per un volum de despesa elegible d’uns 45,5 M€, la qual cosa ha implicat la captació de 22,7 M€ de fons FEDER. D’aquestes, 7 operacions són de gestió directa de la Diputació de Lleida, representant una inversió elegible de 15,3 M€ i la mobilització de 7,6 M€ de fons FEDER.

La resta d’operacions (88) són d’altres administracions (ajuntaments, consells comarcals) o entitats (universitat, centres tecnològics, associacions sense ànim de lucre), i reben assistència tècnica per part del Patronat de Promoció Econòmica i suport econòmic per part de la Diputació de Lleida per un total d’uns 7 M€.

Lleida, 12 de juny de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat