Suport de la Diputació a la recerca hospitalària

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Signa un conveni amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Servei Català de la Salut (SCS) per valor de 279.300 €

La Diputació de Lleida ha donat continuïtat a la col·laboració que manté des de fa anys amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Servei Català de la Salut (SCS) amb la signatura del conveni de col·laboració en matèria de recerca hospitalària, pel qual aporta 279.300€ per l’anualitat 2019.

El conveni estipula que aquesta col·laboració es farà mitjançant el desenvolupament del Programa Post-MIR 2019 i de Promoció de la Recerca en Salut.

Justament, aquest programa implica una convocatòria d’ajuts per part de l’IRBLleida per a la contractació durant un any de nous professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, EIR, PIR, FIR) i estudiants predoctorals en ciències de la salut de la Universitat de Lleida en tres modalitats:

 Ajuts post-residència: Ajuts generals per a la incorporació de professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, EIR, PIR, FIR, LLIR….), dins dels anys 2017 a 2019 i desitgin desenvolupar un projecte de recerca en salut.

 Ajuts post-residència per a recerca en model porcí: Ajuts específics per a la incorporació de professionals que, havent acabat dins dels anys 2017 a 2019 el període de formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques, desitgin donar suport al desenvolupament de projectes en models experimentals del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).

 Ajuts per a la finalització de tesi doctoral: Ajuts per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que estiguin esgotant una beca predoctoral concedida en concurrència competitiva, i que estiguin matriculats en el programa de doctorat en salut de la UdL.

La Diputació de Lleida col·labora en les actuacions relacionades amb la promoció i el benestar dels ciutadans que viuen en els municipis de la seva demarcació, entre les quals es troben les activitats relacionades amb la salut prestada per entitats que donen assistència sanitària en el camp de l’atenció sanitària especialitzada i que desenvolupen al mateix temps activitats de recerca i docència, amb la finalitat de millorar directament i indirectament la qualitat de vida dels ciutadans.

Al llarg dels anys, l’IRBLleida -una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l’any 2004 amb la signatura d’un acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Dr. Pifarré i la Universitat de Lleida (UdL)-, ha anat consolidant la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d’ambdues institucions ha de permetre sinergies que facilitin aquesta tasca.

A dia d’avui, L’IRBLleida pretén definir i potenciar objectius prioritaris de recerca que permetin diferenciar l’IRBLleida com un àmbit de recerca competitiu i atractiu per als professionals de Catalunya i de la resta de l’Estat, així com potenciar projectes competitius que permetin l’assoliment de resultats rellevants i la formació de nous investigadors, establint la recerca com una activitat important dins de l’àmbit hospitalari amb tot el que això comporta. Principalment, cal que els professionals mèdics tinguin reconeguda aquesta activitat i disposin del temps necessari per a desenvolupar una recerca competitiva.

Per la seva part, el Servei Català de la Salut té encomanat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’assegurament sanitari dels ciutadans per garantir la salut i el benestar de les persones com l’objectiu de primer ordre que respon a un dret fonamental, compartit per les administracions i entitats compareixents amb competències en aquestes matèries que consideren fonamental aprofundir en una comprensió integrada dels serveis i, en conseqüència, estimen imprescindible aprofitar les sinèrgies que tenen a l’abast al territori per aquests temes.

El present conveni té vigència des del dia 1 de juliol de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020.

Lleida, 5 de novembre de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat