Tributs locals

Facilitats de pagament

L’adaptació de l’Administració pública a les noves tecnologies és una necessitat bàsica per modernitzar i facilitar les gestions dels ciutadans. El desplegament del pla e-Administració i la posada en funcionament de l’oficina virtual de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRTL) ha suposat un important increment de les gestions administratives dels ciutadans i les administracions locals amb la Diputació de Lleida, a més d’un important estalvi econòmic i la consegüent simplificació administrativa.

L’any 2013 es van realitzar al voltant de 16.000 tràmits en línia, xifra que representa un 75% d’increment en l’ús de l’oficina virtual respecte de l’any anterior.

La informatització dels diferents serveis administratius, així com la gestió dels sistemes informàtics i de comunicacions de la institució, han suposat una inversió de 80.000 euros, però els resultats de la interacció en xarxa s’han traduït en un important estalvi (reducció de càrregues administratives) d’uns 500.000 euros des de la implantació del servei.

Paral·lelament, la Diputació de Lleida ha adoptat diverses mesures encaminades a la gestió del “dia a dia” d’ajuntaments i famílies. L’OAGRTL ha avançat fins a mitjan 2014 un volum de més de 37 MEUR en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d’IAE, Urbana i Rústica.

Les bestretes extraordinàries als municipis s’han incrementat considerablement. Si l’any 2008 van ser 12 els ajuntaments peticionaris, el 2013 s’arribà a la seixantena, amb un volum aproximat de 8 MEUR.

Pel que fa als ciutadans, també s’han incrementat el nombre de fraccionaments i pròrrogues. Si al 2009 la Diputació de Lleida va atendre 138 sol·licituds de pròrroga, en aquests moments se situen al voltant de les 1.200 peticions. A més, la Diputació destina el 2014 uns 350.000 euros a l’acció social de consells comarcals i ajuntaments, que han beneficiat unes 4.000 famílies de tot el territori de Lleida.

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL)